Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling.

För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning.

UN Women rapporterar att kvinnor i genomsnitt tjänar 23 % mindre än män. Barnäktenskapen i världen minskar långsamt, men enligt UNICEF gifts 12 miljoner flickor fortfarande bort före sin 18-årsdag – varje år. 200 miljoner kvinnor och flickor i världen har utsatts för könsstympning

Diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort globalt problem och ett hinder för utveckling. För att jämställdheten ska öka måste sociala normer och kulturella värderingar ändras.