Mänskliga rättigheter

Alla människors lika värde. Diskriminering, tortyr, begränsad yttrandefrihet. Rätten till hälsa, utbildning och arbete. Barns och kvinnors rättigheter.

Agenda 2030

17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

Flykt & migration

På flykt undan krig, konflikter, förtryck och fattigdom. Internflyktingar. Migrationspolitik och arbetskraftsinvandring.

Jämställdhet

Ökad jämställdhet bidrar till minskad fattigdom. Lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön. Normer, genus, feminism.

Klimat & miljö

Miljöförstöring. Klimatförändringar. Hållbar konsumtion och nya energilösningar. Klimatmål.

Demokrati

Yttrande- och mediefrihet. Fria val. Fungerande rättsväsende och myndigheter. Medborgerliga rättigheter, politisk kultur och deltagande.

Katastrofer

Jordbävningar, översvämningar, torka. Humanitär hjälp och återuppbyggnad.

Global ekonomi

Handelsvillkor och frihandelsavtal. CSR. Multinationella företag. Skatteflykt. WTO och Världsbanken. Rättvis handel.

Bistånd & utveckling

Biståndspolitik och diskussioner om utveckling i Sverige, EU och FN. Samarbeten, utvecklingsprojekt och civila samhället.

Krig & fred

Krig, konflikter, inbördeskrig. Vapenexport, minor, kärnvapen. Men också konflikthantering, ickevåld och fred som förutsättning för utveckling.

Utbildning

Barn, unga och vuxnas rätt till utbildning. Grundskolan i världen. Läs- och skrivkunnighet. Yrkesutbildningar.

Hälsa

Barna- och mödradödlighet. Tillgång till sjukvård och medicin. Hiv och aids. Malaria. Epidemier. Sexuell och reproduktiv hälsa. Rent vatten och sanitet.

Försörjning

Jordbruk, fiske, småskalig turism. Mikrofinanser och kooperativ. Arbetsrätt och fackliga frågor.
Annons