Utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet och ger människor verktyg att bygga jämställda och demokratiska samhällen. Utbildning ger också tillgång till hälsa och ökar chanserna för ekonomisk trygghet.

Andelen barn i världen som börjar grundskolan har ökat snabbt och ligger idag på runt 90 procent. Men enligt UNESCO är 770 miljoner av världens vuxna inte läs- och skrivkunniga. Av dessa är nästan två tredjedelar kvinnor.

Att flickor har sämre tillgång till utbildning än pojkar beror på att de inte värderas på samma sätt. I många kulturer förväntas de vara hemma och ta hand om familjen eller så gifts de bort i ung ålder. Satsningar på flickors utbildning är avgörande för fattigdomsminskning, ekonomisk tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling.

De största utmaningarna finns i fattiga och marginaliserade områden. Hinder för barn att gå i skolan är långa avstånd till skolorna, brist på toaletter på skolområdet och höga skolavgifter.