Demokrati

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ”folkstyre”. Men det betyder mer än så. Demokrati handlar om individens frihet och möjlighet att påverka, uttrycka sig och delta. Och om respekten för alla människors lika värde.

Människors delaktighet är en av grundpelarna i en demokrati, likaså tanken om att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. I en demokrati är det möjligt att fritt uttrycka sina åsikter, rösta i fria val och det ska finnas tillgång till ett fungerande rättsväsende.

Att människor vill vara med och påverka, både i folkomröstningar och i det civila samhället, är viktigt för demokratin i ett land. Det är också viktigt att människor har tillgång till utbildning, hälsa och har en rimlig levnadsstandard för att kunna ta tillvara på sina rättigheter. Det finns många länder där människor lever under förtryck på grund av sina åsikter eller där regeringen är korrupt. Länder som säger sig vara demokratiska, men som egentligen inte är det.

Enligt FN:s Agenda 2030 och de globala målen är det mycket viktigt med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer för en välfungerande statsförvaltning. Detta utgör grunden för god samhällsstyrning och bekämpningen av korruption, samt är viktiga drivkrafter för utveckling. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa. Alla ska ha möjlighet att utöva inflytande och kunna kräva ansvar av beslutsfattarna i samhället. Detta står tydligt i Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

En stor del av Sveriges bistånd går till att stärka demokratin i andra länder genom att bygga upp myndigheter och organisera folkomröstningar. Biståndet går också till att stötta utsatta människor så att dom får tillgång till sina medborgerliga och politiska rättigheter.

Lär dig mer om demokrati