Bistånd & utveckling

Bistånd och utveckling handlar om att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förbättra sin livssituation. Och om att öka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Det finns två sorters bistånd. Humanitärt bistånd är det som syns mest och består av nödhjälp vid naturkatastrofer, krig eller andra akuta situationer. Den andra typen av bistånd kallas för utvecklingssamarbete och handlar om att ge långsiktigt stöd till länders hållbara utveckling.

Höginkomstländer som Sverige bedriver ofta eget bistånd men ger också pengar till FN, EU och andra internationella organisationer som jobbar med global utveckling. Utvecklingsprojekt kan också drivas av organisationer eller folkrörelser.

Det är viktigt att bistånd bedrivs på mottagarnas villkor. Folkrörelser, kvinnogrupper, miljörörelser och fackförbund är viktiga aktörer i det civila samhället i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom.