Bistånd & utveckling

Bistånd och utveckling handlar om att göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förbättra sin livssituation. Och om att öka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Världen utvecklas ständigt och människors liv förändras till det bättre. Men fortfarande är de globala utmaningarna stora när det kommer till att utrota fattigdom, öka demokrati och jämställdhet och lösa klimat- och miljöutmaningar.

Ofta ger länder biståndspengar till FN, EU och andra internationella organisationer som jobbar med utveckling. Utvecklingsprojekt kan också drivas av organisationer eller folkrörelser.

FN och dess medlemsländer har tillsammans skrivit under Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, som ett sätt att stärka det internationella engagemanget. Syftet är att avskaffa extrem hunger, minska ojämlikhet och orättvisor, samt lösa klimatkrisen fram tills år 2030. Det finns en särskild målsättning för just det internationella samarbetet – Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Målet bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna. Detta med ett deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

Globalportalen håller dig uppdaterad om det senaste inom biståndspolitik i Sverige och världen. Vilka beslut tas det i FN och EU? Vad handlar det svenska utvecklingssamarbetet om? Och vilka projekt driver svenska biståndsorganisationer runt om i världen?

Lär dig mer om bistånd & utveckling