nyhet av Naturskyddsföreningen

Solenergi ger boost till jämställdheten

Tioåriga Kusum Koli Roy är en av de flickor i Bangladesh som fått lära sig att läsa och skriva. Lampan som lyser upp hennes skolbok i kvällsmörkret är soldriven.

Klimatförändringar ställer världen inför stora utmaningar. Människor som lever i fattigdom har bidragit minst till utsläppen av växthusgaser. Samtidigt är det de som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Energisektorn står för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen. Ändå lever idag 1,3 miljarder människor utan tillgång till moderna energitjänster som el eller rena bränslen och 2,7 miljarder använder biomassa för matlagning. Det innebär en stor bromskloss för en rättvis och hållbar utveckling.

Förnybar energi ökar tillgängligheten på el

Småskalig förnybar offgrid-produktion, alltså sådan som inte är sammankopplad med ett nationellt eller regionalt kraftnät, har potential att öka tillgången till elektricitet i städer och landsbygd. Människor som idag inte alls har tillgång till el eller som inte har råd med den el som finns, kan få direkt tillgång till ren och billig el.

Samtidigt är det smart ur ett klimatperspektiv. Förnybar energi innebär fördelar för både män och kvinnor. Framförallt för kvinnor eftersom de slipper lägga ner tid på att samla ved eller stora delar av sin inkomst på att betala elräkningar.

Utan tillgång till modern energi ägnar kvinnor och flickor på landsbygden en stor del av sina dagar för att tillgodese hushållens behov av energi, bland annat med att samla traditionella biobränslen som ved, träkol och jordbruksavfall.

Det innebär att de kan ägna sig åt mer produktiva aktiviteter, och har en betydande positiv effekt på kvinnors utbildning, läskunnighet, näringsintag, hälsa, ekonomiska möjligheter och engagemang i samhällsfrågor.

Elektricitet handlar även om säkerhet, och möjliggör gatubelysning som ökar kvinnors rörlighet och gör att de vågar vistas ute på kvällarna.

Förnybar energi förbättrar kvinnors situation

Ojämställdhet och könsdimensioner i tillgång till energi varierar mycket och kulturella, sociala, ekonomiska och politiska sammanhang har stor inverkan. Men generellt påverkas kvinnor oproportionerligt av bristen på modern energi, eftersom deras tillgång till och fördelar av energi begränsas ytterligare av könsroller. I många låg- och medelinkomstländer är kvinnorna ansvariga för hushållens energibehov.

Utan tillgång till modern energi ägnar kvinnor och flickor på landsbygden en stor del av sina dagar för att tillgodese hushållens behov av energi, bland annat med den tidskrävande och fysiskt arbetsamma uppgiften att samla traditionella biobränslen som ved, träkol och jordbruksavfall. Det begränsar deras möjligheter att ägna sig åt inkomstgenerande aktiviteter, utbildning, livskvalitetsförhöjande aktiviter och att engagera sig i sociala och politiska aktiviteter utanför hushållet.

För att både mäns och kvinnors levnadsstandard ska öka så måste vi inte bara satsa på förnybar energi, vi måste även se till att kvinnor finns representerade i beslutsfattande sammanhang och att kvinnors behov beaktas i energiplaneringsprocesser.

Kvinnors och barns hälsa påverkas negativt av de luftföroreningar som matlagning på traditionella energislag som ved och träkol orsakar. Sjukdomar orsakade av rök och luftföroreningar inomhus resulterar i fler dödsfall bland kvinnor och barn än HIV/AIDS, malaria, tuberkolos och undernäring tillsammans. Luftföroreningarna orsakar även olika typer av kroniska sjukdomar.

Att använda ved och träkol som bränsle tär också på skogsresurser. Det tillsammans med andra anledningar till avskogning gör att kvinnor tvingas gå längre och längre sträckor för att samla ved.

Det förvärrar deras situation och gör att de riskerar att utsättas för våld när de tvingas gå till avlägsna områden för att tillgodose hushållens energibehov. Samtidigt bidrar avskogningen ytterligare till att förvärra klimatförändringarna.

Även i städer i låg- och medelinkomstländer är kvinnorna generellt ansvariga för hushållets energikonsumtion. Det är ofta dyrt med elektricitet och det innebär en stor stress för kvinnor att kunna betala dessa räkningar.

Det är självklart att människor i alla länder har rätt till en värdig levnadsstandard, men att gå samma fossila väg som dagens höginkomstländer vore en återvändsgränd. De människor som idag inte har tillgång till modern energi behöver öka sin energianvändning, samtidigt som den samlade klimatpåverkan globalt inte kan öka utan ödesdigra konsekvenser.

Kvinnor behövs i besluts- och planeringsprocesser

För att både mäns och kvinnors levnadsstandard ska öka så måste vi inte bara satsa på förnybar energi, vi måste även se till att kvinnor finns representerade i beslutsfattande sammanhang och att kvinnors behov beaktas i energiplaneringsprocesser.

Idag missgynnas kvinnor i allmänhet i fråga om ägande och tillgång till mark, naturresurser, krediter, information och beslutfattande.

Kvinnor är viktiga förändringsaktörer i utbygganden av och omställningen till förnybar energi. Deras inblandning och kunskaper när det gäller utformning, distribution och skötsel är viktiga för att de stora fördelarna med förnybar energi ska komma alla tillgodo.

Taggar

Jämställdhet Klimat & miljö
Annons