nyhet av ForumCiv

Hållbar fred i Colombia kommer underifrån

Samspelet mellan en hållbar fred och förändrade levnadsvillkor till följd av klimatförändringar och hantering av naturresurser i Colombia var i centrum för seminariet ”The Environment of Lasting Peace”.

Robert Egnell, professor på Försvarshögskolan och moderator för seminariet, inledde med att introducera fredsfrämjande och miljö som delar av en helhet, ett koncept som inte verkade helt obekant för Florian Krampe, forskare på Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 

- Fredsfrämjande insatser är faktiskt framgångsrika. Problemet är hur man därefter skapar stabil och hållbar fred.

Konfliktbilden i Colombia har många nyanser

Forum Syds Claudia Arenas deltog och pekade på att många konflikter är djupt rotade i dispyter om till exempel landrättigheter och i kokainindustrin, samtidigt som lokala levnadsförhållanden försvåras på grund av negativa effekter som klimatförändringarna för med sig.

År 2016, efter 60 år av krig undertecknades ett fredsavtal i Colombia. Sambandet mellan det att FARC-gerillan lagt ner sina vapen och ökningen av den olovliga skövlingen av regnskog är tydlig, menar Arenas. Det finns inte längre någon som håller skogen under uppsikt, vilket är förödande för miljön och förmodligen skapar ytterligare konflikter. 

Claudia Arenas betonar vikten av att inkludera civilsamhället för en hållbar fred. Foto: Terese Andersson

- Rösterna från civilsamhället måste ha samma värde som experternas. De kan sammanhanget bättre än någon annan. Organisationer i Colombia hade varnat för vad som skulle hända med regnskogen när FARC försvann och fredsavtalet tecknades, påpekar Claudia Arenas.

Hållbara miljöfrämjande och fredsskapande insatser är omfattande åtaganden där alla berörda aktörer behöver vara involverade, även det civila samhället. Karina Barquet, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI), underströk under seminariet hur viktigt det är att förstå hur vissa naturresurser är kopplade till specifika konflikter och kontexter, som exempelvis regnskogen i Colombia, för att kunna uppnå hållbar fred och miljömässig utveckling. Kortsiktigt blir klimathänsyn en extra ”obekväm” parameter att ta hänsyn till i fredsfrämjande insatser, men långsiktigt kan det bli dyrt att strunta i miljön. 

Motståndskraft på lokal nivå behövs

Colombia är i behov av strukturella förändringar, en säkrare rättsstat och koordinerade fredsfrämjande insatser. Den namnkunniga panelen enades om att ett av de viktigaste verktygen för att bibehålla och skapa fred är en lokal förmåga att anpassa sig och bygga upp en motståndskraft mot både miljöförstöring och konflikter. Arenas påpekade dock att sådan utveckling måste baseras på lokalt ägarskap, inte på pekpinnar utifrån, annars fungerar det inte. 

- Vi kan inte gömma oss från dessa frågor, vi måste hantera dem! avslutade Claudia Arenas, målmedvetet om hur Colombia ska klara att bygga en hållbar fredsprocess. 

Taggar

Klimat & miljö Krig & fred Mänskliga rättigheter
Annons