nyhet av

Att inkludera kvinnor ökar chanserna för hållbar fred

Lovisa Dahlström gör under höstterminen sin praktik hos oss på Operation 1325.

Lovisa Dahlström gör under hösten sin praktik hos organisationen Operation 1325, en civilsamhällesorganisation som arbetar med att inkludera fler kvinnor i det fredsbyggande arbetet både på nationell och internationell nivå. Här berättar hon för Globalportalen om hållbar fred.

Fredsarbete kan se väldigt olika ut och ske på olika nivåer i samhället. Organisationen där jag praktiserar, Operation 1325, är en icke-statlig organisation som arbetar för kvinnors inkludering i politiska rum och i internationella fredsprocesser. Civilsamhällesorganisationer är en oerhört viktig kraft i det internationella utvecklingsarbetet då de ofta har möjligheter att själva bestämma över sin verksamhet och de driver ofta rättighetsfrågor för olika grupper. Människor lägger stor del av sin tid och sitt engagemang inom en fråga de brinner för eftersom de tror på resultatet av det de gör. Det finns mycket aktivism på gräsrotsnivå som är viktig att ta vara på. Att människor vågar stå emot, bildar sammanslutningar, organiserar sig, det är extremt viktigt!

En av mina uppgifter som praktikant på vår organisation är att slutföra en studie om hållbar fred som vi gör i samarbete med kvinnonätverket Global Network of Women Peacebuilders (GNWP). Sverige är ett av 15 länder som valts ut i studien och resultaten kommer ligga som underlag till en öppen debatt på internationell nivå med fokus på civilsamhällets perspektiv. Vår uppgift är att samla in information från ledare inom svenska civilsamhället om hur de tolkar begreppet hållbar fred, hur de arbetar för att bidra till fred i sin verksamhet och vad som kan göras annorlunda i fredsarbetet. Studien bygger på FN:s strategi från tidigare i år, där förebyggande insatser på alla nivåer framhävs som nödvändiga för att uppnå en hållbar fredsagenda. Agendan bygger på ett holistiskt perspektiv av jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Att FN lyfter fram förebyggande arbete där många olika nivåer samverkar är positivt för att stärka fredsarbetet på gräsrotsnivå. Detta arbete har tidigare negligerats för att det är svårt att mäta resultatet av förebyggande insatser men får nu alltså ett ökat fokus.

Tanken med hållbar fred är att fredsarbetet ska genomsyra alla nivåer i samhället och arbeta med inkludering av olika grupper i ett tidigt skede. Speciellt kvinnor och unga är målgrupper för inkluderingsarbetet. Genom att inkludera fler grupper på politisk nivå finns det en förhoppning om att krig kan förebyggas redan innan det bryter ut. Kvinnors inkludering har visat sig ha betydande positiv påverkan för fred. Inom fredsforskningen har flera studier visat på att ökad representation av kvinnor leder till mer fredliga samhällen och att fredsavtal håller längre efter en konflikt. Enligt en forskningsstudie av Laurel Stone från 2015 ökar sannolikheten att freden håller inom 2 år med 20 procent om kvinnor inkluderas i fredsprocesser. Efter femton är det 35 procent större chans att freden håller om kvinnor varit delaktiga i processen än om de inte varit det.

Inom vår organisation arbetar vi med just detta. Att vara en byggsten i ett större arbete för en hållbar fred. Vi sprider kunskap om fred och kvinnors rättigheter. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer utomlands och stöttar dem i deras arbete. På nationell nivå arbetar vi med att informera och sprida kunskap på lokal nivå hos elever och genom projektet Fredsagenter som vi driver tillsammans med unga tjejer i förorten mellan 15–25 år. Vi försöker också påverka makthavare att inkludera kvinnor i diskussionsforum och beslutsprocesser. Det gäller att vara en bricka i ett större spel. Att tro på att det lilla får en större effekt i förlängningen.

Min drivkraft till att arbeta med fredsfrågor har växt sig starkare med åren. Det känns väldigt meningsfullt att engagera sig för fred. Speciellt i en tid av politisk osäkerhet och där civilsamhället blir allt mer utsatt för hot i sitt arbete. Det känns meningsfullt att hjälpa de människor som inte har samma möjlighet att yttra sig som vi, att lyfta deras röst och deras perspektiv. Nu är tiden vi måste arbeta för gemenskap, samhörighet och rättigheter. Känner du dig manad - engagera dig i en förening eller organisation som står upp för ett ämne eller en fråga du tycker är viktig! På så vis blir du också en bricka i arbetet för en fredligare värld.

Lovisa Dahlström
Operation 1325

Taggar

Jämställdhet Krig & fred
Annons