Världen av ForumCiv

Agenda 2030:s första fyra år - vad har hänt?

Klimatdemonstration utanför FN-skrapan arrangerad av ungdoms- och kvinnoorganisationer. Foto: Matilda Hald.

Årets högnivåforum om hållbar utveckling handlade om ojämlikhet, klimatet och inkludering och visar att vi är långt ifrån den samhällsomställning som krävs för att nå Agenda 2030.

Den 9-18 juli hölls FN:s politiska högnivåforum (HLPF) för hållbar utveckling, där genomförandet av de Globala målen följs upp. Forumet handlar om lärande och erfarenhetsbyte och om hur långt arbetet med målen kommit. Framsteg görs på vissa områden men samtidigt fortsätter ojämlikheten att öka, morden på människorättsförsvarare, journalister och fackliga ökar och regeringar antar lagar som begränsas människors frihet och tillgång till information.

Många diskussioner handlade om att de framsteg som görs inte är tillräckliga för att vi ska nå målen. Professor Sakiko Fukuda-Parr från The Committee for Development Policy uttryckte sig såhär:

Det är läggs för mycket fokus på att vi ska öka eller accelerera det som redan görs. Ingen pratar om vad vi behöver sluta göra. Vi behöver ändra riktning för att kunna minska ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna.

Starka röster från civilsamhället hördes

HBTQI-rörelsens röst har stärkts i FN genom att för första gången representera en egen intressegrupp som får göra uttalanden under officiella möten. Micah Grzywnowicz från RFSL är en av dem som sett till att det blev verklighet. I ett av sina uttalande lyfter Micah behovet av att koppla samman arbetet med de mänskliga rättigheterna med de Globala målen. Just nu är det två separata processer som måste integreras för att stärka arbetet för hållbar utveckling för alla.

Även Greta-effekten märks i FN. Flera ungdomsrepresentanter gjorde starka uttalanden om ungas möjlighet att påverka klimatförändringar och politiken och om rätten till likvärdig utbildning. Gruppen för barn och unga gjorde ett högljutt inlägg till världens regeringar:

Ni pratade om att inkludera fler intressegrupper 2015. Nu är det 2019. En tredjedel av tiden har gått men har vi gjort en tredjedel av omställningen för att nå målen?! Ni lyssnar inte och ni lämnar människor efter. Gör det nu! Spring! Det är dags för sprint!

Hur ska de Globala målen följas upp framöver? 

Den första fyraårscykeln av uppföljning är nu gjord och alla de 17 målen har varit uppe för granskning. Under FN:s generalförsamling i september ska själva uppföljningssystemet ses över. Det är tydligt att processen måste bli mer inkluderande. Att inkludera civilsamhället handlar inte om att bocka av en konsultation för att göra länders frivilliga rapportering inkluderande, det handlar om att skapa engagemang, dialog och ansvarsutkrävande.

 Den första fyraårscykeln av uppföljning är nu gjord och alla de 17 målen har varit uppe för granskning. Under FN:s generalförsamling i september ska själva uppföljningssystemet ses över. Det är tydligt att processen måste bli mer inkluderande. Att inkludera civilsamhället handlar inte om att bocka av en konsultation för att göra länders frivilliga rapportering inkluderande, det handlar om att skapa engagemang, dialog och ansvarsutkrävande.

Civilsamhället måste kunna delta meningsfullt, både nationellt och i FN. Granskningen av länders genomförande måste göras på ett mycket mer inkluderande sätt där alla grupper, särskilt de mest marginaliserade, deltar i dialog. HLPF behöver också bli mer handlingsinriktat och inte bara ses som ett forum för rapportering och diskussion. 

Taggar

Agenda 2030
Annons