av ForumCiv

Ungdomsförbunden: Så blir Agenda 2030 verklighet

nyhet

Om några dagar går vi till val. Ödesfrågor om global hållbar utveckling hamnar ofta i skymundan i valrörelsen, något som den unga generationen får betala priset för. Forum Syd och Globalportalen frågade framtidens politiker hur målen i Agenda 2030 ska nås.

Agenda 2030 handlar om att uppnå hållbar utveckling för alla. Den består av 17 Globala mål som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, och lösa klimatkrisen till år 2030. För att vi ska nå målen behöver vi ha en ambitiös och långsiktig politik. Hur tycker framtidens politiker att agendan ska genomföras?

Forum Syd och Globalportalen frågade de politiska ungdomsförbunden om deras vision för att nå målen i Agenda 2030.

  • Hur ser ditt förbunds vision ut för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige och internationellt?

CUF: Sverige bör internationellt driva på för att alla världens stater implementerar agendan och kräva redovisning på att så görs. Det är också viktigt att belysa ungas roll i Agenda 2030, det är en roll som Sverige bör ta. Enligt LSU:s rapport om unga och Agenda 2030 är unga avgörande för Agenda 2030s framgång. Inom internationellt och nationellt utvecklingsarbete är det viktigt att unga är med i planering, genomförande och utvärdering av alla insatser som påverkar dem. Att inkludera unga är en rättighetsfråga. Generellt inom politiken är det viktigt att göra generationskonsekvens-analyser inom alla områden, och i detta arbete är ungas kompetens och perspektiv väsentliga. Genom att inkludera unga kommer alla insatser vara effektiva, mer hållbara och ha större inverkan.

Grön Ungdom: Konkreta planer behövs. Vi bör fokusera på att använda oss av lokala aktörer snarare än att förlita oss på top-down-lösningar, där tjänstemän på FN:s högkvarter sitter och skriver handlingsplaner. Stort fokus bör läggas på samverkan med civilsamhällesorganisationer som jobbar med frågorna på plats - vi litar på lokala aktörers kompetens och kännedom om behov som finns. Viktigt är också att använda sig av existerande system och aktörer som har värdefull erfarenhet av att jobba med de frågor de Globala målen berör. Genom att undvika parallella strukturer kan vi effektivisera arbetet med att uppnå målen.

MUF: Vi har idag fyra ställningstaganden som täcker de tre specifika målen*. All vår politik ska grunda sig i dessa fyra ställningstagandena.
Forum Syds anmärkning: *Referens till att Agenda 2030 och de Globala målen syftar till att tre saker ska förverkligas till år 2030: extrem fattigdom ska avskaffas, ojämlikheter och orättvisor ska minska, och klimatkrisen ska lösas.

SSU: Flera politikområden måste samverka för att vi ska nå målet om mer rättvis värld och för att Agenda 2030 ska uppfyllas. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet förutsätter en politik för jämlikhet. I Sverige är PGU (Politik för Global Utveckling) jätteviktigt för att bidra till att målen uppfylls. De politiska beslut som fattas i Sverige (oavsett politikområde) ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Den feministiska utrikespolitiken som regeringen bedriver är ett specifikt område som SSU tycker är viktigt för att målet om jämställdhet ska nås i Agenda 2030. Fler länder behöver implementera den feministiska utrikespolitiken så att jämställdhetsperspektivet får en tydligare plats på den internationella arenan. Ett annat viktigt initiativ som har tagits av den svenska regeringen är Global deal för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden. Vad gäller det internationella arbetet är EU en viktig arena för att koordinera och effektivisera biståndsinsatser och bidra till att målen i Agenda 2030 uppfylls.

Ung Vänster: Vi måste avskaffa kapitalismen och det klassamhälle som det ekonomiska systemet skapar. Vi menar att dagens ekonomiska system inte är kompatibelt med en hållbar värld. Så länge vi har ett samhälle där de styrande aktivt tjänar på fattigdom och klassklyftor kommer de att bestå. Tills dess kan vi börja med att skriva av syds skulder, låta fattiga länder upprätta tullar för att skydda viktiga industrier, och stötta fackföreningsarbete. Vi bör öka klimatbiståndet, vårt förslag är att hälften av allt svenskt bistånd ska vara klimatbistånd.
Öka klimatbiståndet, hälften av allt bistånd ska vara klimatbistånd.


Ungsvenskarna: Ungsvenskarna är positiva till att världsomfattande frågor lyfts upp i multilaterala forum där medlemsländerna ges en frivillig möjlighet att påverka. Agenda 2030 bör ses som ett ramverk som vägleder medlemsstaternas aktioner. Ungsvenskarna anser att Sverige ligger långt fram när det kommer till klimatanpassning och minskade utsläpp. Lösningen för att uppnå målen ligger därmed inte i Sverige utan på stora världsledare som USA, Kina, Ryssland samt även Indien.

Så ser vi till att ingen lämnas utanför

När Agenda 2030 antogs i FN:s generalförsamling år 2015 gjorde världens ledare också ett åtagande om ’Leave no one behind’. Det innebär att de lovade att ingen ska lämnas utanför och att de ska sträva efter att nå dem som är längst ifrån först. Åtagandet handlar om att inget av agendans 17 mål kan anses vara uppfyllt om det inte är uppfyllt för ALLA.

  • Hur vill ditt förbund att svenskt bistånd ska bidra till att uppfylla åtagandet att inte lämna någon utanför?

CUF: CUF vill ha ett effektivt bistånd där huvudfokus ska vara bekämpandet av fattigdom i världen. Det är oerhört viktigt att prioritera de platser och de människor som har det allra sämst, alltså de mest utsatta och sårbara människorna. Samtidigt är det viktigt att ha ett individperspektiv där man måste inse att alla människor inte behöver hjälpas på samma sätt och att för att hjälp ska nå fram behöver man arbeta utefter den lokala kontexten. Det är viktigt att inte se människor som offer utan att ge dem möjligheter att själva ta sig ur fattigdom och misär genom empowerment. Samtidigt är det viktigt att arbeta brett, att möjliggöra rörlighet för människor över nationsgränser och rätten till att söka asyl. Det är alltså inte bara via biståndspolitiken vi kan uppnå detta.

Grön Ungdom: Biståndet måste vara utformat utefter lokalbefolkningens behov och önskemål. Samtidigt som vi från svenskt håll måste se det som vår uppgift att sprida demokratiska värderingar och kunskap om mänskliga rättigheter — och på så sätt vara en ”moralisk maktfaktor” — måste vi också vara noga med att inte vara de som kommer från Väst och säger vad som behöver göras. En välförankrad biståndspolitik är en bra biståndspolitik. Genom att inkludera människor i processer som rör deras egna möjligheter att leva fria och värdiga liv kan vi se till att denna utveckling faktiskt kommer de som behöver det till del, och på sätt minska riskerna för att “leave someone behind”.

MUF: Det handlar först och främst om att prioritera. Avskrivningarna idag är ett enormt problem då mycket av 1 % av BNP fastnar i Sverige. Här vill vi åter lyfta vikten att fri handel.

SSU: Vi måste säkerställa att vårt bistånd går till de som verkligen behöver det mest. Detta kommer att kräva att våra projekt är effektiva och att våra investeringar är långsiktiga och gynnar flertalet. Det svenska biståndet ska alltid prioritera de grupper i världen som är mest utsatta. Våra insatser måste alltid kvalitétssäkras så att detta också sker i verkligheten.

Ung Vänster: Detta tror vi är en viktig insikt i arbetet för en jämlik värld fri från fattigdom. Alla människor på den här planeten har rätt att leva ett liv utan fattigdom och med framtidsförhoppningar. Hur detta ska ta sig i uttryck handlar om att se till att de fattigaste länderna får störst hjälp. Det handlar om att se till att land-locked countries i centrala Afrika och sydost Asien får hjälp att bygga upp möjligheter till fattigdomsbekämpning. Det handlar också om att se till att lyfta kvinnor och folk med t.ex. funktionsnedsättningar för att se till att alla får ta del av utvecklingen.

Ungsvenskarna: Svenskt bistånd bör kontrolleras och uppföljas mycket noggrannare. Bistånd bör dras in till organisationer eller stater som har direkta kopplingar till brott mot mänskliga rättigheter. Istället bör fokus ligga på ett transparent bistånd till stora internationella organisationer som kompletteras av bistånd till lokala organisationer inom civilsamhället.

Alla ungdomsförbund har tillfrågats. Forum Syd har inte fått svar från LUF och KDU.

Taggar

Bistånd & utveckling Demokrati
Annons