Världen av CONCORD Sverige

Hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?

För att uppfylla Agenda 2030 krävs finansiella resurser. Men en stor utmaning är hur befintliga resurser används idag. I glappet mellan vad som investeras i låginkomstländer och vad som försvinner ut i form av exempelvis skatteflykt finns de medel som kan finansiera Globala målen. Men för att komma åt dem behövs politiska reformer av de finansiella systemen.

Med bara tio år kvar till år 2030 då de Globala målen ska ha uppnåtts behövs kraftsamling och resurser till nödvändiga insatser. För ojämlikheten i världen är extrem. 22 män äger mer än alla kvinnor i Afrika. Åtaganden om internationellt bistånd uppfylls inte och hundratals miljarder dollar försvinner i skatte- och kapitalflykt varje år. Denna rapport tar ett helhetsgrepp på tillgängliga resurser för fattigdomsbekämpning: skatter, privata investeringar och internationellt bistånd. Rapporten ger också förslag på politiska reformer för att nå målen.

Ur rapporten:

Skatteintäkter är den enskilt största och mest stabila formen av finansiering för offentlig service och välfärd såsom utbildning, vård, omsorg och infrastruktur. Att öka inhemsk resurs­mobilisering är ett mål i Addis Abeba Action Agenda (AAAA).

Privata investeringar driver ekonomisk utveckling och är avgörande för arbetstillfällen, försörjning och omställning till ekologisk hållbarhet.

Fattigdomsbekämpning kräver en mer jämlik och jämställd fördelning av resurser och inflytande. Dessutom krävs tillgång till vård och utbildning, försörjningsmöjligheter med anständiga villkor, mer demokratiska fri- och rättigheter och anpassning till miljöhot och klimatförändringar.

Världen står illa rustad inför dagens klimathot, extrema ojämlikhet mellan människor och bakslag för demokratin. Omställningen till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle brådskar. För att uppnå Globala målen för hållbar utveckling krävs både mer resurser och mer politisk vilja att se till att resurserna fördelas och används på ett hållbart och rättvist sätt.

Om rapporten:

Både politiska reformer och stora, rätt satsade finansiella resurser är nödvändiga för att nå Globala målen i Agenda 2030. Den här rapporten redogör för vilka roller till exempel skatter, privata investeringar och internationellt bistånd kan spela för att minska glappet till en hållbar utveckling. Rapporten fokuserar på förutsättningarna i låginkomstländer, på konsekvenser för människor som lever i fattigdom och förtryck, och på Sveriges ansvar att bidra till att rätta till systemfel som hindrar en hållbar utveckling idag.

Glappet: Hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?

Taggar

Agenda 2030
Annons