Därför behövs fler kvinnor vid makten

Foto: Miguel Bruna, Unsplash.
Världen

Att Sveriges demokrati hann fylla 100 år innan vi fick vår första kvinnliga statsminister är konstigt, så klart. Men spelar det verkligen roll vilket kön ett lands ledare har? Svaret är ja!

Representation innebär att olika grupper av människor finns och är synliga på olika positioner i samhället. Det kan handla om allt från HBTQI-personer på film till läkare från etniska minoriteter.

Ofta pratar man om politisk representation. Andel kvinnor i parlamentet är ett vanligt mått på hur jämställt ett land är. Att människor ur olika samhällsgrupper har politiska roller betyder inte alltid att de har möjlighet att agera för just den gruppens bästa. Men forskningen visar att kvinnlig representation i politiken är viktig av flera olika skäl.

Det kan alltså spela roll om ett lands ledare är en man eller en kvinna, menar många forskare. Här listar vi några av anledningarna att fira kvinnans intåg i maktens centrum.

  • Ökat förtroende för politiken

Att en kvinna väljs till en hög politisk position är ett tecken på att politiken är tillgänglig för alla. Det finns exempelvis siffror som visar att unga tjejers tilltro till demokratin har ökat när fler kvinnor under de senaste åren har kandiderat till viktiga politiska poster i USA. Dessutom visar studier att människor har en tendens att lita mer på beslutsfattare om gruppen har en någorlunda jämn fördelning mellan könen.

  • Ett uppsving för hälsa och socialt skydd

Forskning visar att fler kvinnliga lagstiftare leder till att hälsa och sociala frågor prioriteras högre.

Man har exempelvis hittat ett positivt samband mellan kvinnors närvaro i kommunstyrelsen och barnomsorgens omfattning i Norge. En studie från Indien visar att antalet dricksvattenprojekt är 62 % högre i områden med kvinnor i den lokala regeringen, i jämförelse med andra områden.

I låginkomstländer finns ett särskilt tydligt samband mellan större andel kvinnor i parlamentet och förbättrad hälsa hos barn.

  • Fler tjejer blir politiskt aktiva

Ett klassiskt uttryck lyder: “Du kan inte bli det du inte ser”. Utan kvinnliga förebilder blir det mindre sannolikt att unga tjejer ser politiken som ett rimligt karriärval. När kvinnor däremot får ta plats på höga positioner kommer kvinnor i allmänhet börja uppfattas som mer kompetenta och deras roll i politiken kommer ifrågasättas mindre och mindre.

  • Chansen för en hållbar fred ökar

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 slår fast att kvinnors deltagande är avgörande om vi vill uppnå internationell fred. Det finns bevis för att kvinnors deltagande ökar sannolikheten att fredsavtal genomförs, bland annat eftersom kvinnor ofta har en tydlig koppling till det lokala samhället.

Kvinnor på ledningspositioner uppmuntrar dessutom andra kvinnor att spela en aktiv roll i fredsbyggandet. Ändå är bara 9 % av alla fredsförhandlare kvinnor och bland de som undertecknar avtalen är siffran ännu lägre – 4 %.

Taggar

Demokrati Jämställdhet Valet 2022
Annons