av WaterAid

Var­tan­nat sjukhus sak­nar rent vat­ten

WaterAid/Guilhem Alandry
Världen

Idag saknar nästan varannan sjukvårdsanläggning i låginkomstländer rent vatten. Det skapar inte bara en livsfarlig miljö för patienter och personal utan riskerar också att förvärra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. När nu hälsoministrar från hela världen samlas för World Health Assembly i Genève uppmanar WaterAid världens länder att rösta för en resolution om förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården. Konsekvenserna kan annars bli ödesdigra, varnar organisationen.

Sprid­nin­gen av an­tibi­otikare­sistenta bak­terier ut­gör en global häl­sokris som riskerar att drabba oss alla. Bara i Eu­ropa beräk­nas det att över 33 000 människor dör varje år av an­tibi­otikare­sistenta in­fek­tioner. Men värst ut­satta är män­niskor i fat­tiga län­der, män­niskor som lever utan till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien. Glob­alt up­p­skat­tas att 10 miljoner män­niskor om året kan komma att dö av an­tibi­otikare­sistenta bak­terier till år 2050, lika många som hela Sveriges be­folkn­ing.

Ny sta­tis­tik från WHO och Unicef visar att näs­tan hälften, 45 procent, av sjukvård­san­läg­gningarna i världens låginkom­stlän­der sak­nar rent vat­ten och därmed möj­lighet till bra hy­gien för anställda och pa­tien­ter. När rent vat­ten, san­itet och möj­lighet till hy­gien sak­nas på sjukhus sprids in­fek­tioner och sjuk­do­mar som blod­förgift­ning, di­arré, kol­era och lung­in­flam­ma­tion, vilket ökar be­hovet av an­tibi­otika och därmed också sprid­nin­gen av an­tibi­otikare­sistenta bak­terier.

Sverige ställer sig bakom resolution om vatten, sanitet och hygien inom sjukvården

20-28 maj sam­las häl­so­min­is­trar och ex­perter från hela världen i Genève för World Health As­sem­bly, Värld­shäl­soor­gan­i­sa­tio­nens (WHO) beslu­tande or­gan. Un­der World Health As­sem­bly kom­mer en resolution läg­gas fram av Tan­za­nia, Zam­bia och Eswa­tini som upp­ma­nar världens län­der till ökade in­satser för för­bät­trad till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien på sjukhus och sjukvård­san­läg­gningar.

Sverige har genom EU beslu­tat att stödja res­o­lu­tio­nen som un­der­stryker att om världens län­der inte för­bät­trar till­gån­gen till rent vat­ten, san­itet och hy­gien på sjukvård­san­läg­gningar kom­mer de glob­ala håll­barhetsmålen inte att nås, världen aldrig up­pnå uni­versell till­gång till ef­fek­tiv hälso- och sjukvård, och möj­ligheten att min­ska barna- och mö­dradöd­lighet be­grän­sas.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Wa­t­erAid välkom­nar att Sverige och EU står bakom res­o­lu­tio­nen och upp­ma­nar alla världens län­der att stödja den un­der World Health As­sem­bly. Res­o­lu­tio­nen är ett vik­tigt första steg för för­bät­trad sjukvård, bät­tre global hälsa och min­skad sprid­ning av an­tibi­otikare­sistenta bak­terier. Men för att res­o­lu­tio­nen ska få ef­fekt krävs också att regeringar och myn­digheter agerar genom kraftigt ökade in­vesteringar i rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien, både i samhällen och på sjukvård­san­läg­gningar, säger Ce­cilia Chat­ter­jee-Mar­tin­sen.

Cecilia Chatterjee-Martinsen om varför resolutionen är så viktig:

– För Wa­t­erAid glob­alt, men särskilt för våra kol­le­gor i de län­der där brist på vat­ten, san­itet och hy­gien ut­gör ett stort prob­lem, in­nebär res­o­lu­tio­nen ett vik­tigt verk­tyg. Genom att ställa sig bakom res­o­lu­tio­nen åtar sig län­der att fak­tiskt in­vestera poli­tiskt och fi­nan­siellt kap­i­tal i för­bät­trad till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien. Det in­nebär att vi kan påverka och hjälpa regeringar att agera på det löftet. Men res­o­lu­tio­nen in­nebär också att Wa­t­erAid kan stötta män­niskor och samhällen vars sjukvård­san­läg­gningar idag sak­nar rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien att av sina regeringar och myn­digheter kräva för­bät­tringar, säger Ce­cilia Chat­ter­jee-Mar­tin­sen.

Större satsningar krävs på vatten, sanitet och hygien

In­för World Health As­sem­bly upp­ma­nar Wa­t­erAid häl­so­min­is­trar och regeringar att satsa på för­bät­trad till­gång till vat­ten, san­itet och hy­gien för bät­tre hälsa och min­skad sprid­ning av an­tibi­otikare­sistenta bak­terier.

Leah Richardson, WASH (water, sanitation and hygiene) and Health Advisor på WaterAid Sverige, kommenterar:

– Att näs­tan var­tan­nat sjukhus i låginkom­stlän­der sak­nar nå­got så grundläg­gande för hälsa och sjukvård som rent vat­ten är oer­hört al­l­varligt. Före­byg­gande åt­gärder för att förhin­dra sjuk­do­mar är alltid mer ef­fek­tiva än be­han­dlin­gar av sjuk­do­mar som redan bru­tit ut. Där­för är det oroande att för­bät­trad till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien säl­lan pri­or­it­eras eller ens diskuteras som grundläg­gande förut­sät­tningar för att min­ska sprid­nin­gen av an­tibi­otikare­sistenta bak­terier. Wa­t­erAid upp­ma­nar Sveriges rep­re­sen­tan­ter att un­der World Health As­sem­bly trycka på för att rent vat­ten, san­itet och hy­gien ska erkän­nas som helt avgörande för att bekämpa sprid­nin­gen av an­tibi­otikare­sistenta bak­terier, säger Leah Richard­son.

Statistik och fakta

  • Till 2050 riskerar 10 miljoner människor om året dö av antibiotikaresistenta bakterier. Det innebär en person var tredje sekund.
  • Det beräknas att bara i EU dör över 33 000 människor om året av antibiotikaresistenta infektioner.
  • Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 490 000 personer om året utvecklar resistens mot behandling av tuberkulos, och resistens börjar också påverka behandling av HIV och malaria. Diarrésjukdomar, lunginflammation och kolera kan i de flesta fall undvikas genom rent vatten, fungerande sanitet och bra hygien. Dessa infektioner, som i de flesta fall behandlas med antibiotika, utvecklar i allt ökande grad resistens mot behandlingen.
  • Omkring 310 000 barn där varje år i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det är mer än 800 barn varje dag.
  • Enligt Världsbanken kan multiresistenta infektioner komma att orsaka världen lika stor ekonomisk skada som finanskrisen 2008.
  • Beräkningar visar att ungefär 494 miljoner fall av diarré varje år behandlas med antibiotika bara i Indien, Nigeria, Indonesien och Brasilien.
  • Antibiotikaanvändning för att behandla diarré kan minskas med 60 procent i Indien, Nigeria, Indonesien och Brasilien genom förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet.
  • Enligt en studie publicerad i The Lancet är sjukvårdsrelaterade infektioner den tredje största anledningen globalt till spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Taggar

Hälsa
Annons