av WaterAid

Trump byg­ger mu­rar mot kvin­nors hälsa

Världen

Under Women Deliver, världens största konferens om jämställdhet och hälsa, släpper WaterAid rapporten ”A Shared Agenda” som visar varför förbättrad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är avgörande för jämställdhet och kvinnors hälsa. Organisationen varnar också för att Trumps Global Gag Rule får förödande konsekvenser för kvinnors liv och hälsa.

Idag sak­nar 844 miljoner män­niskor i världen till­gång till rent vat­ten och 2,3 mil­jarder sak­nar till­gång till san­itet. I en ny rapport varnar Wa­t­erAid för att kvin­nor är ex­tra ut­satta när det sak­nas rent vat­ten, san­itet och hy­gien, och upp­ma­nar världens län­der att satsa mer på denna helt avgörande fråga för jäm­ställd­het.

I rap­porten som tag­its fram i samar­bete med flera an­dra or­gan­i­sa­tioner lyfter Wa­t­erAid särskilt var­för vat­ten, san­itet och hy­gien är avgörande för sex­uell och re­pro­duk­tiv hälsa och rät­tigheter (SRHR). Idag är kom­p­lika­tioner vid gra­viditet eller för­loss­ning en av de van­li­gaste död­sor­sak­erna för kvin­nor i re­pro­duk­tiv ålder, och en or­sak till det är att 45 pro­cent av sjukvård­san­läg­gningarna i låginkom­stlän­der sak­nar till­gång till rent vat­ten.

I sam­band med att rap­porten släpps un­der Women De­liver varnar Wa­t­erAid för att Don­ald Trumps så kallade Global Gag Rule, som in­nebär att häl­so­bistånd inte får gå till or­gan­i­sa­tioner som på nå­got sätt har kop­plin­gar till abort­frå­gan, får förö­dande kon­sekvenser för kvin­nors hälsa och ar­betet för en jäm­ställd värld.

Martina Nee, Program Manager på WaterAid Sverige och medförfattare till rapporten, kommenterar:

– Rap­porten ”A Shared Agenda” visar var­för det är så oer­hört vik­tigt med förd­ju­pat samar­bete mel­lan ak­törer som ar­be­tar med vat­ten, san­itet och hy­gien och ak­törer som ar­be­tar med sex­uell och re­pro­duk­tiv hälsa och rät­tigheter (SRHR). Trumps Global Gag Rule går helt emot det och riskerar att bygga mu­rar istäl­let för broar mel­lan dessa ak­törer. Kon­sekvensen blir att kvin­nor i världens fat­ti­gaste samhällen dör i sam­band med för­loss­ningar, av os­äkra aborter och i sjuk­do­mar som hade kun­nat und­vikas, säger Mar­tina Nee. 

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Sverige är på många sätt ett föregångs­land i världen när det kom­mer till att driva sex­uell och re­pro­duk­tiv hälsa och rät­tigheter, vilket inte minst visade sig i det ty­dliga ställ­ningsta­gan­det mot Global Gag Rule. Sidas häl­soar­bete och Sveriges ar­bete genom den fem­i­nis­tiska utrike­spoli­tiken, som stöd­jer in­te­grering av vat­ten, san­itet och hy­gien i sam­band med sex­uell och re­pro­duk­tiv hälsa och rät­tigheter, är my­cket vik­tigt för det fort­satta ar­betet för en jäm­ställd värld, säger Ce­cilia Chat­ter­jee-Mar­tin­sen.

Om Trumps Global Gag Rule

Trumps Global Gag Rule från 2017 är en pres­i­dent­pol­icy som be­grän­sar hur or­gan­i­sa­tioner får ar­beta om de ska ha möj­lighet att få fi­nan­sier­ing från USA:s hälso- och sjukvårds­bistånd. Pol­i­cyn in­nebär ett stopp för stöd till or­gan­i­sa­tioner som på nå­got sätt ar­be­tar med abort­frå­gan, eller fi­nan­sierar or­gan­i­sa­tioner som ar­be­tar med abort­frå­gan. Pol­i­cyn in­nefat­tar att or­gan­i­sa­tioner som tar emot amerikan­skt bistånd inte får ar­beta med abort­frå­gan med egna medel eller med medel från an­dra bistånds­gi­vare. Det in­nebär att även in­satser som inte är di­rekt kop­plade till abort, ex­em­pelvis för­bät­trad till­gång till vat­ten på sjukhus, famil­je­planer­ing eller hy­gien­ut­bild­ning påverkas av pol­i­cyn. Läs mer om Global Gag Rule här >

Om rapporten

Un­der Women De­liver släp­per Wa­t­erAid rap­porten ”A Shared Agenda: Ex­plor­ing the links be­tween wa­ter, san­i­ta­tion, hy­giene, and sex­ual, re­pro­duc­tive health and rights in sus­tain­able de­vel­op­ment”. Rap­porten lyfter hur brist på rent vat­ten, san­itet och hy­gien (WASH) försvårar kvin­nors möj­lighet till sex­uell och re­pro­duk­tiv hälsa och rät­tigheter (SRHR). I rap­porten beskrivs också hur ar­betet för för­bät­trad till­gång till WASH, och ar­betet med SRHR, kan och måste in­te­gr­eras för global hälsa och jäm­ställd­het. I rap­porten upp­ma­nar Wa­t­erAid regeringar och myn­digheter att in­te­gr­era na­tionella strate­gier för WASH och SRHR.

Statistik och fakta ur rapporten

  • Komplikationer vid graviditet eller förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i reproduktiv ålder
  • Varje år genomförs ungefär 25 miljoner osäkra aborter
  • I låginkomstländer saknar 45 procent av sjukvårdsanläggningarna rent vatten
  • 844 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten 
  • I utvecklingsländer har 45 miljoner kvinnor otillräcklig eller ingen tillgång till prenatal vård
  • Globalt saknar ungefär var sjätte sjukvårdsanläggning faciliteter för att tvätta händerna

Läs hela rapporten här

Taggar

Hälsa Jämställdhet Klimat & miljö
Annons