Vad är intersektionalitet?

Världen

Att använda en intersektionell analys är något som det ofta pratas om inom feminismen. Begreppet blir allt mer vanligt och använt. Men vad betyder egentligen intersektionalitet? 

Ordet intersektionalitet kommer ifrån engelskans ”intersection” som betyder vägkorsning eller genomskärning. Man kan säga att intersektionalitet synliggör hur olika maktordningar samspelar och påverkar varandra. Hur en person behandlas eller uppfattas grundas inte endast på en sak, som exempelvis kön, sexuell läggning, etnicitet, eller religionstillhörighet, utan alla dessa delar har i vissa fall betydelse.

Precis som i en vägkorsning, möter och korsar en persons olika identiteter varandra. Foto: Tom Fisk 

Antirasism och white feminism

Begreppet kommer från början från antirasistisk feminism. Icke-vita feminister sakande en analys inom feminismen om hur deras erfarenheter av att vara icke-vita och kvinnor påverkade förtrycket de utattes för. Det samma gällde inom antirasistiska rörelsen där analysen om hur rasism ser olika ut beroende på vilket kön en person har saknades. 

Det man med ett modernt uttryck brukar kalla ”white feminism” har också kritiserats för att sakna andra viktiga perspektiv utöver etnicitet och hudfärg. Faktorer som klass, sexuell läggning eller könsidentitet ignoreras ofta av "white feminism". Att utgå ifrån vita, heterosexuella, medelklasskvinnor är långt ifrån inkluderande.

Vad kan man använda en intersektionell analys till?

Genom att använda ett intersektionellt perspektiv kan man undvika att klumpa ihop människor i en grupp. Till exmepel är samhällets förutsättningar olika för en icke-vit bisexuell kvinna och en vit bisexuell kvinna, även om de har samma sexuella läggning och kön. I vissa fall är det därför viktigt att se skillnader inom gruppen "bisexuella kvinnor". 

Maktstrukturer blir mer nyanserade om vi använder en intersektionell analys. Vi kan förstå att alla män inte alltid är överordnade alla kvinnor, eller att en lärare inte alltid är överordnad sina studenter. Det beror på sammanhang och vilka personer som befinner sig i grupp.

Intersektionalitet ger också en mer djupgående bild av diskrimineringsgrunderna och hur de samspelar med varandra. Det visar att en person kan bli diskriminerad utifrån flera olika grunder samtidigt. 

Här är de sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder 

Sammanfattningsvis kan man säga att den intersektionella analysen hjälper oss att synliggöra hur flera olika maktstrukturer och diskrimineringsgrunder interagerar med varandra. Det kan därför vara värdefullt att ha ett intersektionellt perspektiv för att se de olika individerna i en grupp, och därmed inte riskera att utesluta någon. 

Taggar

Demokrati Jämställdhet Mänskliga rättigheter