Alla måste med – hur ser arbetet med Agenda 2030 ut i Sverige?

Världen

"Agenda 2030 är nu världens bästa verktyg för att arbeta med en hållbar utveckling, så det är dags att använda den i både politiken och i verkligheten."

FN och dess medlemsstater har ett mål. Att skapa en bättre framtid för alla människor i alla länder. Därför antog de år 2015 en överenskommelse – Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål och 169 delmål för en hållbar utveckling. För att målsättningarna ska kunna uppnås i Sverige samarbetar Regeringskansliet, statliga myndigheter och kommuner. De kartlägger och redovisar för hur verksamheterna arbetar med de Globala Målen. Men det finns också andra aktörer som bidrar med sitt engagemang.

- Civilsamhället är jätteviktigt i genomförandet av Agenda 2030! Genom olika aktörer arbetar civilsamhället praktiskt med alla målen på lokal, regional och nationell nivå. Men även med att följa upp och driva på Sveriges och världens regeringar att genomföra agendan. Civilsamhället är rösten mot marken, vi har stora nätverk och har utvecklat bra metoder för att arbeta integrerat, säger Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd och sakkunnig inom Agenda 2030.

Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd

Vad gör Forum Syd i sitt arbete med Agenda 2030?

- Vi gör massor! Forum Syd arbetar med de 17 Globala Målen på flera olika sätt. Till exempel arbetar vi med Mål 13: Bekämpa klimatförändringen i Kambodja, genom att arrangera utbildningar om naturresurser och hållbart fiskeri. I Belarus är Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap i fokus då vi faciliterar partnerskap mellan svenska och belarusiska organisationer. Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen är extra relevant i Colombia i och med Forum Syds ”The Right(s) Way Forward”, som är en metod för dialog och ansvarsutkrävande, säger Emelie.

Forum Syd bevakar även alla politiska processer för genomförandet och uppföljningen av Agenda 2030, samt är med i konsultationer med Agenda 2030 Delegationen. Emelie Aho själv brukar träffa beslutsfattare och vara delaktig i att skriva remissvar. Hon går också på möten med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030, för att gemensamt jobba mot att Sverige intar rollen som en global ledare i genomförandet.

- Vi förmedlar även bidrag till svenska organisationer och deras partners för projekt i utvecklingsländer. Där vi ställer höga krav på att det ska vara länkat till de Globala Målen. Vi har nu börjat samla våra medlemmar för att stötta dem i Agenda 2030-bevakningen och arbetet, och det kommer bli mer av det senare, menar Emelie. 

Hur har Sveriges genomförande av globala målen gått hittills? Och vad händer inom den närmsta framtiden?

- Just nu kartlägger både Utrikesdepartementet och Agenda 2030 Delegationen hur genomförandet av målen går och vilka utmaningar som Sverige fortfarande har. Delegationen kommer att presentera en handlingsplan den 31 maj, med fokus på genomförandet inrikes. Dessutom är vi ett av FN-länderna som ska rapportera om hur de arbetar med Agenda 2030 vid ett FN-högnivåmöte i New York i sommar. Men vi kan redan nu säga att Sverige står inför ganska stora utmaningar, med till exempel barnfattigdom, jämställdhet och kvalité för utbildning. Sverige har trots detta goda förutsättningar för att nå målen här i landet, och för att stödja utvecklingsländer i deras genomförande av agendan, säger Emelie.

Finns det några särskilda mål som är extra prioriterat i Sverige?

- Ja, den nuvarande regeringen har prioriterat målen om fattigdom, jämställdhet, klimat och miljö – men även fredliga och inkluderade samhällen och globalt partnerskap. Regeringen har också sagt att frågan om tillväxt och arbeten har stor betydelse. Men det är viktigt att Sverige och regeringen arbetar med alla mål eftersom det finns synergier och att alla mål måste uppnås för att nå en hållbar utveckling.

Hur mäter man resultaten?

- Det kommer göras genom indikatorer för att se hur väl FNs 193 länder och Sverige egentligen ligger till. Indikatorerna kommer både att vara för alla FNs medlemsländer men också specifika för varje land. Sveriges indikatorer presenteras av Statistiska centralbyrån den 15 april i år.

Vilka tror du är de största utmaningarna respektive möjligheterna vid genomförandet av Agenda 2030?

- Jag tror att det finns fyra saker som kommer bli jätteviktiga för att genomföra Agenda 2030. Den första är den politiska viljan och nationella ägarskapet, där våra beslutsfattare måste våga och vilja prioritera att arbeta för att nå Globala Målen i alla sammanhang. Det andra är att det måste finnas och skapas finansiering för agendan. Det kommer krävas mer än bara bistånd. FN beräknar att det kommer behövas minst 4500 miljarder dollar per år. Vad behöver vi då göra? Jo, vi måste sätta stopp för både skatteflykten och civilsamhällets minskade utrymme, det måste skapas plattformar där olika aktörer kan samlas för nya partnerskap och innovativa lösningar, säger Emelie och fortsätter att:

- Den tredje delen är att få till globala partnerskap där civilsamhället måste få vara en viktig aktör. Vi behöver göra gemensamma insatser mot till exempel fattigdom – både civilsamhället, näringsliv, akademin och regeringar måste arbeta tillsammans. Den sista och kanske nödvändigaste delen handlar om uppföljning, där det krävs tydliga indikatorer och statistik för att se hur väl vi genomför agendan.

Emelie avslutar med att konstatera att Agenda 2030 inte är juridiskt bindande, vilket innebär att länder inte har någon juridisk skyldighet att genomföra målen. Därför är den politiska viljan otroligt viktig, likaså strategier för hur målen ska genomföras och finansieras.

- Ingen ska lämnas utanför, alla ska med! 

Taggar

Bistånd & utveckling Klimat & miljö Krig & fred Mänskliga rättigheter
Annons