av Naturskyddsföreningen

Skövla inte skyddade havsområden!

Havet tillhör oss alla. Jag vill se ett levande hav idag och för kommande generationer. Därför skriver jag självklart under uppropet om att ge havets skyddade områden skydd på riktigt.

Skriv under

Varje dag, året om, pågår storskaligt fiske i svenska vatten, bottentrålar förstör havsbotten, oönskad fisk slängs tillbaka och den biologiska mångfalden hotas. Och allt det här sker till och med i skyddade områden med hotade arter och livsmiljöer. Det är sjukt. Men utvecklingen går att vända om vi hjälps åt. För skydd ska vara skydd på riktigt.

Redan nu finns exempel på skonsamt fiske. Naturskyddsföreningen jobbar för att gynna det fisket, och för att stärka skyddet i marina skyddsområden. Vi behöver din hjälp.

Tillsammans kan vi få ansvariga politiker att gå från ord till handling och skapa den förändring som krävs.

För ett levande hav – även under ytan.

Vad är problemet?

Våra hav är i kris, även i Sverige. Större rovfiskar har i stort sett försvunnit från ett flertal områden på västkusten, torsken håller på att kollapsa i Östersjön och utvecklingen ser dyster ut i både Kattegatt och Skagerack.

I dag skyddas 13,8 procent av haven i Sverige och vi har därmed med god marginal uppnått FN:s mål. Så långt är allting bra. Men skyddet är inte skydd på riktigt. Fortfarande är många områden bara rutor på en karta utan regler som förhindrar skadlig verksamhet såsom fiske, båttrafik eller exploatering.

Fiske är den verksamhet som har störst påverkan på känsliga arter och livsmiljöer i svenska vatten. Ändå tillåts fiske i nästan alla svenska skyddade områden, inklusive bottentrålning där stora trålar drar fram och lämnar en sargad botten efter sig. Även om svenskt yrkesfiske ligger i framkant när det kommer till att göra bottentrålning mer skonsam, väger det inte upp skadorna på havsbotten eller det faktum att bifångsten ofta är stor. Många djur dör i onödan och den biologiska mångfalden urholkas.

Ofta handlar det faktiskt om att Sverige bryter mot lagen. Allt fiske som kan skada miljön i ett Natura 2000-område (EU:s skyddsområden) måste prövas innan tillstånd kan ges – ändå görs inte det. Det strider mot både EU-rätten och svensk miljölagstiftning.

Hur löser vi detta?

I januariavtalet har regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige och EU, samt ett allmänt stopp för bottentrålning i skyddade områden.

Under de senaste åren har regeringen satsat mer pengar på marint områdesskydd. Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna har påbörjat ett arbete om att reglera fiske i skyddade områden. Men arbetet går för långsamt och resurserna är fortfarande för små.

För att marina skyddade områden ska vara effektiva ska de vara rätt utformade, rätt placerade och framförallt, stoppa skadlig verksamhet. Det är hög tid att våra politiker går från ord till handling. Naturskyddsföreningen vill att Sveriges politiker tar ansvar för att säkerställa att skyddet fungerar på riktigt.

Vilka är våra krav?

  • Inför ett generellt bottentrålningsförbud i skyddade områden, både i befintliga och framtida områden.
  • Följ lagen genom att se till att allt potentiellt skadligt fiske i marina Natura 2000-områden tillståndsprövas.
  • Skapa ännu fler fiskefria områden. Forskning visar att fisken kan öka med 600 procent i områden som är fria från fiske.
  • Ge mer resurser till marint skydd. Idag finns stora kunskapsluckor om det marina skyddet fungerar och om rätt områden skyddas. Därför behövs långsiktig, tillräcklig och riktad finansiering.

Vem vänder vi oss till?

Vi riktar våra krav till miljöminister Isabella Lövin, som har yttersta ansvaret för hur våra hav mår, och landsbygdsminister Jennie Nilsson, som ansvarar för alla frågor som rör fiske.

Vi vill att ni tar ansvar för vår havsmiljö, agerar kraftfullt och är konsekventa, vare sig det handlar om internationella förhandlingar med andra EU-länder eller instruktioner till myndigheter. Skydd på riktigt är en förutsättning för välmående hav, levande kustsamhällen och en livskraftig näring – idag och för framtida generationer.

Vad kan du göra mer?

Vill du göra mer för havet – kanske även där du bor? Vi har några tips

  • Bor du vid havet? – kontakta din länsstyrelse eller kommunpolitiker och berätta att du vill ha bättre skydd av havet där du bor.
  • Skriv en insändare i din lokaltidning och berätta för andra att havet saknar skydd på riktigt.
  • Välj rätt i fiskdisken, åk kollektivt och återvinn plasten, det finns mycket du kan göra i din vardag som är schysst mot haven. Läs våra tips!
  • Gå med i Naturskyddsföreningens havsnätverk och träffa andra som är intresserade av havet. Och är du inte redan medlem i Naturskyddsföreningen, passa på att bli medlem nu.
     

Taggar

Klimat & miljö
Annons