Nyhet av Forum Syd

Migrationsdebatten behöver nyanseras

En kunskapsunderbyggd debatt där både utmaningar och möjligheter lyfts, tydligare distinktioner mellan olika migrationstyper och en bättre förståelse för diasporans roll efterfrågades av deltagarna på Forum Syd och Qandils seminarium om sambanden mellan migration och utveckling.

Kristof Tamas (Delmi), Jesper Bjarnesen (Nordafrikanska Institutet) och Zahra Sheikh Ahmed (Forum Syd).

I panelen satt Kristof Tamas (Delmi), Jesper Bjarnesen (Nordafrikanska Institutet) och Zahra Sheikh Ahmed (Forum Syd).

Den 24 april anordnade Forum Syd tillsammans med Qandil ett seminarium om migration och dess relation till utveckling. Moderatorn Daniel Madhani, Qandils generalsekreterare, inledde med att understryka vikten av att nyansera och intellektualisera migrationsfrågan, inte minst då den kommer att spela en central roll i valet.

Behovet av en allmän diskussion där migration kan belysas ur flera synvinklar, där vi kan prata om olika sidor av fenomenet och där argumenten byggs på kunskap snarare än på känslor och sökandet efter enkla svar framhölls av samtliga deltagare. T.ex. tog Jesper Bjarnesen, forskare på Nordiska Afrikainstitutet, upp det ensidiga porträtterandet av invandring som ett problem och ett hot, illustrerat med det danska exemplet där åtstramningar i flyktingpolitiken firades med tårta.

- Invandringen har politiserats dramatiskt, betonade Bjarnesen. I ett sådant sammanhang blir det än mer viktigt att bidra med perspektiv och att även kunna visa på positiva aspekter.

Annons