av WaterAid

Ny rapport från WaterAid belyser problemet med vårt vattenavtryck

Foto: WaterAid/Genaye Eshetu
Världen

Mat, kläder och produkter som importeras av världens rikaste länder påverkar tillgången till rent vatten i världens fattigaste samhällen. Det varnar WaterAid i ny rapport som släpps inför Världsvattendagen.

I Sverige an­vän­der vi unge­fär 140 liter vat­ten om da­gen per per­son, men om så kallat virtuellt vat­ten, det vat­ten som går åt till pro­duk­tion av mat, kläder och varor, räk­nas in så stiger den siffran till unge­fär 3 900 liter. En stor del av det vat­tnet im­porteras från län­der där stora de­lar av be­folknin­gen lever utan till­gång till rent vat­ten. In­för Världs­vat­tenda­gen den 22 mars upp­ma­nar or­gan­i­sa­tio­nen Wa­t­erAid där­för till mer håll­bar pro­duk­tion och min­skat vat­te­navtryck.

Wa­t­erAid släp­per in­för Världs­vat­tenda­gen rap­porten ”Be­neath the Sur­face” som bel­yser hur pro­duk­tion och kon­sum­tion påverkar män­niskors till­gång till rent vat­ten.

Vattenbrist riskerar att bli ett ökande problem

Idag lever 844 miljoner män­niskor fort­farande utan rent vat­ten, och den siffran riskerar i framti­den att öka snarare än sjunka. An­led­nin­gen är kli­mat­förän­dringar och vårt ständigt ökande vat­te­navtryck.

Kli­mat­förän­dringar in­nebär i prak­tiken vat­ten­förän­dringar efter­som det leder till län­gre tor­rpe­ri­oder, värre översvämningar, mer oberäkneligt väder och sti­gande havs­nivåer. Värst drab­bas män­niskor i världens fat­ti­gaste samhällen, samma män­niskor som har bidragit minst till de ut­släpp som dri­ver kli­mat­förän­dringarna. Idag lever fyra mil­jarder män­niskor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist, och den siffran beräk­nas öka till fem mil­jarder till år 2050.

Exempel på produkter som kräver mycket vatten att producera är:

För att pro­duc­era en kopp kaffe går det åt unge­fär 140 liter vat­ten.

För att pro­duc­era ett kilo avokado går det åt unge­fär 2 000 liter vat­ten.

För att pro­duc­era ett kilo ris går det åt unge­fär 2 500 liter vat­ten. Dessu­tom står rispro­duk­tion för unge­fär 40 pro­cent av all be­vat­tning glob­alt.

WaterAid uppmanar till att:

  • Länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättigheten till rent vatten, och säkerställer att det finns effektiva lagar, regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning. 
  • Företag och investerare aktivt arbetar med vattenfrågan som en riskfaktor för verksamheten och samhällen, och förstår sin roll och påverkan på samhällen, anställda, i leverantörskedjan och länderna de verkar i. 
  • Företag utreder vilken inverkan deras verksamhet har på vatten, och aktivt verkar för att minska vattenanvändandet i produktionen, särskilt i områden där det råder vattenbrist.  
  • Producenter och beställare inom mat- och detaljhandel försäkrar sig om att deras varor kommer från hållbara källor, och verkar för ökad hållbarhet i deras leverantörskedjor. 
  • Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån det kommer. Det kan vara svårt för konsumenter att räkna ut vattenanvändandet för enskilda produkter, men tips kan vara att; äta mindre kött (vegansk kost uppskattas ha 19 procent lägre påverkan på vattentillgång), inte kasta mat (en tredjedel av all mat som produceras globalt kastas), och tänka mer på hur mycket vi köper. 

Läs hela rapporten här.

Taggar

Hälsa Klimat & miljö