Världen av Amnesty International

Myanmar: Internationell domstol beslutar att Myanmar måste skydda rohingyerna

Foto: Allison Joyce/Getty Images

Amnesty välkomnar den Internationella domstolens (International Court of Justice, ICJ) beslut den 23 januari 2020. Beslutet säger att Myanmar måste vidta “preliminära åtgärder” för att förhindra folkmordshandlingar mot rohingyerna i landet.

— Beslutet ger en tydlig signal till de styrande i Myanmar: Världen tolererar inte övergreppen och sväljer inte den verklighetsbeskrivning som regeringen ger om läget i delstaten Rakhine. Där lever uppskattningsvis 600 000 rohingyer under omfattande restriktioner och systematiska människorättskränkningar. Och det finns en reell risk för ytterligare grymheter. Myanmar måste följa ICJ:s beslut och vidta omedelbara åtgärder för att upphöra med de pågående kränkningarna och för att förhindra att bevis om övergrepp också förstörs, säger Nicholas Bequelin, regionchef för Öst- och Sydostasien på Amnesty International.

Domstolens slutsats kommer bara några dagar efter att Myanmar publicerade en sammanfattande rapport om resultaten från en “oberoende undersökningskommission” som inrättats av regeringen. 

Men den kommissionen var varken oberoende eller opartisk och kan inte betraktas som ett trovärdigt initiativ för att utreda de brott som begåtts mot rohingyer. Det har under den här tiden inte heller gjorts några ansträngningar för att undersöka de allvarliga och omfattande kränkningarna mot andra etniska minoriteter i landet.

Amnesty anser att alla som är ansvariga för de allvarliga övergrepp som begåtts mot rohingyer och andra minoriteter - inklusive de med befälsansvar - måste hållas ansvariga för sina handlingar. 

FN:s säkerhetsråd måste därför snabbt hänskjuta situationen i Myanmar till den Internationella brottmålsdomstolen ICC så att den kan fastställa om militären i Myanmar har begått brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser i och med övergreppen mot rohingyer.

Bakgrund

Den 11 november 2019 gjorde  Gambia en anmälan vid Internationella domstolen (ICJ) mot Myanmar för att ha åsidosatt sina skyldigheter enligt folkmordskonventionen från 1948. Överklagan innehöll en brådskande begäran av domstolen att beordra "preliminära åtgärder" för att förhindra alla handlingar som kan utgöra eller bidra till brottet för folkmord mot rohingyer och skydda samhället från ytterligare skada medan målet bedöms.

Offentliga utfrågningar om preliminära åtgärder hölls i Haag 10-12 december 2019. Myanmars delegation, ledd av statskansler och de facto regeringschef Aung San Suu Kyi, avvisade anklagelser om folkmord och uppmanade domstolen att avvisa ärendet och avslå begäran för preliminära åtgärder.

Den 20 januari 2020 överlämnade den av regeringen tillsatta “oberoende undersökningskommissionen” sin slutrapport till presidenten i Myanmar. Kommissionen drog slutsatsen att även om säkerhetsstyrkorna i Myanmar kan ha varit ansvariga för krigsförbrytelser och ”oproportionerlig våldsanvändning” så fann de inga bevis för intentioner till folkmord. Den fullständiga rapporten har ännu inte offentliggjorts.

Taggar

Mänskliga rättigheter