av Plan International Sverige

Miljontals flickor i Asien föder barn i stället för att gå i skolan

Världen

Barnäktenskap och oönskade graviditeter är de största utmaningarna för flickor i Asien. Länder måste göra stora investeringar för att flickors rättigheter ska uppnås. Situationen är mycket oroande, enligt Plan International, som i en ny rapport granskar flickors rättigheter i 19 asiatiska länder utifrån hälsa, utbildning, ekonomi, lagstiftning och skydd mot våld.

I Sydostasien föder nästan sex miljoner flickor i åldern 15–19 år barn varje år och en tredjedel av världens barnbrudar finns i Indien. Siffrorna är bara exempel på vilka hinder flickor möter och hur deras möjligheter begränsas i Asien.

– Konsekvenserna av barnäktenskap och tonårsgraviditeter är förödande, med ökad risk för att flickorna tas ur skolan, blir kvar i fattigdom och utsätts för våld. Det här får också konsekvenser för länders utveckling i stort, säger Alexandra Pärnebjörk, rådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Plan International Sverige.

Tonårsgraviditeter och barnäktenskap – avgörande hinder för flickor

I rapporten återkommer barnäktenskap som ett avgörande hinder för flickors utveckling. Barnäktenskap ligger bakom majoriteten av tonårsgraviditeterna i Asien. Komplikationer vid graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken för flickor 15–19 år. Barnäktenskap innebär också att flickor riskerar att utsättas för sexuellt våld och misshandel av sin partner. Dessutom tvingas ofta flickorna att sluta i skolan, vilket gör att de får svårare att försörja sig själva. Flickors utbildning är inte bara en rättighet i sig själv utan också en effektiv strategi för fattigdomsbekämpning eftersom flickor som utbildar sig gifter sig senare, får färre och friskare barn och skaffar sig bättre jobb.

Pakistan, Afghanistan och Bangladesh ger sämst förutsättningar för flickor

Variationen är stor mellan de 19 länderna i rapporten. De länder som bryter mest mot flickors rättigheter är Pakistan, Afghanistan och Bangladesh. Till exempel går knappt 40 procent av flickorna i Afghanistan och bara hälften av flickorna i Pakistan klart grundskolan. I genomsnitt går en flicka i Afghanistan bara 1,9 år i skolan och i Pakistan 3,8 år. I Bangladesh har nästan 59 procent av alla flickor som i dag är 20–24 år tvingats gifta sig innan de fyllde 18 år.

Satsa på flickor för att nå de globala målen

FN:s Globala hållbarhetsmål för år 2030 innebär att länder har åtagit sig att arbeta för en jämlik och inkluderande utveckling. Att investera i tonårsflickors hälsa är en av de viktigaste åtgärderna för att uppnå de globala målen eftersom det innebär investeringar i morgondagens vuxna och framtiden för nationerna som helhet.

– Hälften av världens 1,1 miljarder flickor lever i Asien. Därför spelar det stor roll hur deras rättigheter tas om hand. Regeringar måste visa politisk vilja och investera i flickors utveckling för deras egen skull och får att världen ska uppnå de globala målen, säger Mariann Eriksson.

Fakta om Asia Girls’ Leadership Index

I Asia Girls’ Leadership Index sammanställer Plan International mätningar över flickors möjligheter att utveckla och visa ledarskap i 19 länder som ingår i Sydasiatiska regionala samarbetsorganisationen (SAARC) och Sydasiatiska staternas förbund (ASEAN). Detta index kan användas som ett verktyg för att stödja investeringar i tonårsflickors och unga kvinnors ledarskap på regional och nationell nivå.

De teman som mätningarna har utgått från är utbildning, hälsa, ekonomiska möjligheter, skydd från våld, politisk röst och representation samt nationella lagar och policyer. Mätningarna blir en utgångspunkt för att se vad som påverkar flickors möjligheter och för att jämföra länder och regioner.

Taggar

Jämställdhet Utbildning
Annons