av Naturskyddsföreningen

Miljöbudgeten: Viktiga återställare – men till hösten krävs krafttag

Världen

Den 8:e april presenterade regeringen de miljöpolitiska satsningarna i vårändringsbudgeten. Naturskyddsföreningen välkomnar att de första stegen tas för att avskaffa Sveriges klimatskadliga subventioner, men budgeten är fortfarande långt ifrån tillräcklig för att nå de politiska målen om att minska klimatutsläppen samt att skydda biologisk mångfald och värdefulla ekosystem.

I vårändringsbudgeten avskaffas två klimatskadliga subventioner från den 1 augusti 2019: nedsatt skatt till dieselanvändning i gruvindustrin samt till fossila bränslen i kraftvärmeproduktion. Naturskyddsföreningens granskning har visat att de svenska klimatskadliga subventionerna uppgår till minst 30 miljarder kronor.

– Vi välkomnar att de första viktiga stegen tas för att avskaffa de klimatskadliga subventionerna i statsbudgeten, men merparten av dem återstår. Ännu går miljardbelopp till att ge olika verksamheter utsläppsrabatt i form av nedsatt koldioxid- och energiskatt för användning av fossila bränslen, och dessutom höjs dieselsubventionerna till jordbruket. Vi förväntar oss att se betydligt större utfasningar av klimatskadliga subventioner i höstens budget, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

– I höst ska regeringen lägga fram en klimathandlingsplan för att Sverige ska klara av sitt klimatmål. Det kräver en ansträngning som saknar motstycke i historien. Utsläppen måste minska med nästan lika mycket under denna mandatperiod som de har gjort under de senaste 30 åren.  Regeringen behöver ta konkreta steg framåt i detta arbete i höstens statsbudget, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen ser positivt på att en del av anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur ökar.

– Vi välkomnar den ökade ersättningen till markägare med nyckelbiotoper i skogarna. Men det är beklagligt att den nationella nyckelbiotopsinventeringen som tagits bort inte återställs, samt att Artdatabanken nu tvingas till stora nedskärningar då tidigare nedskärning inte återställs, säger Johanna Sandahl. 

– Det är välbehövligt att budgeten återställer bidragen för att restaurera och anlägga våtmarker. Vi är även positiva till att det skjuts till medel för arbetet med den marina miljön, såsom för skydd och miljöövervakning av våra havsområden och insatser mot övergödningen, säger Karin Lexén.


Anna Havula, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen
 

Taggar

Klimat & miljö