nyhet av Naturskyddsföreningen

Läget är akut - om FNs klimatförhandlingar 2018 i Katowice

Årets klimatförhandlingar, COP24, äger rum 2-14 december i Katowice. Läget är akut, och vilka åtgärder som vidtas de närmaste tio åren är helt avgörande för huruvida katastrofala effekter till följd av klimatförändringarna kan undvikas.

De nuvarande klimatåtagandena skulle leda till en global uppvärmning på mellan 3-4 grader, vilket är långt över en begränsning på 1,5 grad som vi enligt Parisavtalet måste sträva efter. För första gången sedan Parisavtalet slöts år 2015 ska länderna gemensamt se över sina nationella klimatåtaganden och komma överens om hur, den i dagsläget otillräckliga ambitionsnivån, kan skalas upp. Nu löper tidsfristen också ut för att implementera de gemensamma regler som ska få Parisavtalet att fungera.

Vad måste ske på mötet?

Ambitionerna måste höjas ordentligt

  •  De globala utsläppen måste halveras till 2030 för att vi ska ha en chans att klara att begränsa uppvärmningen till max 1.5 grader.
  •  COP24 måste resultera i ett löfte om att alla länder åtar sig att ändra och skala upp sina nationella åtaganden i linje med IPCCs slutsatser senast år 2020.
  •  EU måste ge ett tydligt besked under COP att de kommer höja sitt eget 2030-mål rejält. Sverige måste vara pådrivande för att EU ska ge ett sådant besked, och arbeta för en deklaration med högre ambitioner och löfte om att gå framåt snabbare.
  •  Sverige behöver också trycka på för att IPCC-rapporten ska ligga till grund för EUs förhandlingsposition och att EU arbetar aktivt från början med att få in dess slutsatser i det gemensamma beslutet för mötet (COP decision).
  •  Alla länder behöver lämna in sina nya åtaganden senast 2020. För att leva upp till sin del av Parisavtalet måste EU förbinda sig att nå netto noll i utsläpp senast år 2040 och minska utsläppen med 60-70 % till 2030 (jämfört med 1990).

Stödet till utvecklingsländer måste stärkas

Klimatfinansiering från utvecklade till utvecklingsländer är en skyldighet under FNs klimatkonvention och en förutsättning för att kunna nå Parisavtalets målsättning. Finansieringen ska utgöras av nya och additionella medel och på ett välbalanserat sätt stödja både utsläppsminskningar och klimatanpassning.

Ett robust och transparent regelverk måste på plats för att kunna genomföra Parisavtalet

Exempelvis behöver alla länder omfattas av samma regler och ländernas nationella klimatplaner måste formuleras så att de går att jämföra med varandra.

Mer om vad Naturskyddsföreningen tänker gällande COP24 hittar du här.

Taggar

Klimat & miljö
Annons