nyhet av CONCORD Sverige

Äntligen en handlingsplan för Agenda 2030

Den första juni lämnade Agenda 2030 Delegationen över sitt förslag på handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, ”I riktning mot en hållbar välfärd”. Rapporten innehåller även en nulägesanalys av var Sverige befinner sig och lyfter utmaningar för arbetet framåt.

Läs hela Delegationens rapport.

Det är positivt att Agenda 2030 Delegationen så tydligt definierat utmaningar som en del i en lärande process för att sedan skapa konkreta åtgärder.

Flera av de punkter från CONCORD Sveriges rekommendationer finns med, till exempel vikten av att arbeta med skatteflyktfrågan, ett stärkt arbete med att forma politik utifrån andra välfärdsmått samt vikten av parlamentarisk förankring. I arbetet med lärande och för att finna vägar framåt behöver utmaningar och målkonflikter mellan politikområden definieras. Delegationen definierar flera centrala målkonflikter som behöver hanteras, bland annat att den svenska krigsmaterielexporten.

CONCORD Sveriges rekommendationer

Det civila samhället har länge betonat vikten av politiskt ledarskap och att Sverige tydligt ska definiera sin ambition. Det är därför glädjande att Delegationen föreslår ett Agenda 2030-sekretariat på Regeringskansliet och ser att svenska ambitionen för arbetet med agendans mål för hållbar utveckling behöver slås fast. Exempelvis skriver de att riksdag och regering behöver säkerställa att hållbar utveckling ses som ett övergripande mål med samma tyngd som t.ex. det finanspolitiska ramverket.

Delegationen lyfter återigen vikten av en bred folkbildningskampanj. Här hoppas CONCORD Sverige på att regeringen redan påbörjat arbetet med att se över finansiering. I en värld som förändras snabbt och där människor översköljs av fragmenterad information behövs folkbildningens unika roll. Delegationen betonar civilsamhällets roll i genomförande och ger sig själva i uppdrag att fortsätta den tvärsektoriella dialogen mellan olika delar av samhället, civilsamhälle, näringsliv och det offentliga.

Migration beskrivs som viktig för utveckling men också som utmaning och är ett område som finns med under flera av hållbarhetsmålen. CONCORD Sverige har i sina rekommendationer betonat vikten av att analysera och utvärdera migrations- och säkerhetspolitiken utifrån de olika globala målen och den centrala principen att ingen ska lämnas utanför.

Slutligen är det just på punkten – ingen ska lämnas utanför – som Delegationens handlingsplan mer tydligt skulle kunna utvecklat ett resonemang. Här behöver vi tillsammans fortsätta arbetet med förståelse kring principen så att den kan vägleda olika aktörer i att förverkliga en hållbar utveckling för alla.

Taggar

Bistånd & utveckling
Annons