Globalportalens riktlinjer

Dessa riktlinjer gäller för deltagande i Globalportalens nätverk. Vid frågor, kontakta info@globalportalen.org.

1. Syfte och utgångspunkter

ForumCivs program Globalportalen syftar till att fler unga i Sverige aktivt bidrar till en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Programmet inspirerar målgruppen att bli förändringsaktörer som själva bidrar till en hållbar global utveckling genom engagemang, studier och arbete.

Sedan starten 2000 har Globalportalen samlat svenska ideella organisationer, folkhögskolor och studieförbund för att öka kunskapen om och engagemanget för globala utvecklingsfrågor hos unga människor i Sverige.

Ett starkt och pluralistiskt civilsamhälle bärs av stärkta individer. Globalportalen utgör en brygga mellan målgruppen och våra deltagarorganisationer. Genom att främja ungt engagemang bidrar Globalportalen till att stärka och bredda det folkliga deltagandet i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling.

Deltagande organisationer i Globalportalens nätverk erbjuds fri annonsering i Globalportalens platsbank och kompetensutveckling inom kommunikation.

2. Målgrupp

Målgruppen är unga i åldern 18–34 år med ett begynnande eller aktivt intresse för globala frågor.

3. Deltagande

Ansökan om deltagande

Deltagande är öppet för organisationer och stiftelser som är verksamma inom utvecklingssamarbete/- information/globala frågor. För att ansöka om deltagande måste organisationen uppfylla följande krav:

  • vara en registrerad ideell förening eller stiftelse i Sverige
  • ha sitt säte i Sverige
  • vara en icke vinstdrivande organisation
  • verka för en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter
  • följa åtaganden i enlighet med avtal med ForumCiv
  • erlägga årsavgift

Organisation som är intresserad att bli deltagare lämnar en skriftlig ansökan till Globalportalen/ForumCiv som avgör om organisationen ska godkännas som deltagare.

I ansökan ska ingå:

  • en kort presentation av organisationen
  • kontaktperson
  • organisationens stadgar och senaste årsredovisning
  • länk till hemsida och sociala medier

Deltagaravgifter

Deltagaravgift betalas årsvis i förskott. Årsavgiften gäller per kalenderår. Deltagarorganisationer som går med efter halvårsskiftet, d v s efter 30 juni, betalar halv årsavgift för det innevarande året. Avgiftsnivåer fastställs av ForumCiv minst sex månader innan nästkommande verksamhetsår.

Uppsägning av deltagande

Uppsägning av deltagande i Globalportalen kan endast ske vid årsskifte med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska göras skriftligt till Globalportalen/ForumCiv (senast den 30 september för att träda i kraft nästkommande år).

Inbetald årsavgift eller del därav återbetalas ej.

Innehåll på Globalportalen

Det redaktionella innehållet på webbplatsen och i sociala medier fokuserar på fem teman som alla belyser globala frågor ur olika perspektiv: plugga, jobba, volontär, livsstil och världen. Webbplatsen uppdateras regelbundet med kunskapshöjande och engagerande artiklar, som produceras av Globalportalens redaktion. Globalportalen prioriterar att lyfta deltagarsorganisationernas aktiviteter i den målgruppsanpassade kommunikationen.

Globalportalen erbjuder samtliga organisationer i nätverket möjlighet till samarbete i Globalportalens kanaler för att lyfta innehåll och aktiviteter relevanta för målgruppen. Det kan exempelvis vara att ta fram målgruppsanpassat innehåll, tillsammans med deltagarorganisationerna, i samband med kampanjer, praktikansökningsperioder, aktuella nyheter etc.

Deltagarorganisationerna ansvarar för att meddela Globalportalens redaktion när de har platsannonser och event som de vill publicera på Globalportalen. Globalportalens redaktion kan även själva välja att publicera sådant från deltagarorganisationerna, när det passar målgruppen.

Redaktionell frihet och ansvar

Globalportalens redaktion ansvarar för omvärldsbevakning, planering, research, produktion, faktagranskning, marknadsföring och utvärdering av artiklar och grafiskt innehåll i Globalportalen kanaler.

Redaktionen är fria att tacka ja eller nej till innehållsförslag och samarbeten, för att säkra en effektiv kommunikation gentemot målgruppen.

Redaktionen ansvarar för att varken material eller budskap från deltagarorganisationerna förvanskas eller förvrängs. Alla artiklar förses med en länk till originalmaterialet hos deltagarorganisationen.

Annonser och sponsring

De sponsrade artiklar och platsannonser som publiceras ska ha relevans för Globalportalens besökare och får inte stå i strid med ForumCivs värdegrund.

Deltagarorganisationer kan protestera mot annonser till Globalportalens redaktion.

Synpunkter och klagomål

Har deltagarorganisationer synpunkter eller klagomål på det redaktionella arbetet framförs dessa till Globalportalens redaktörer. Vid andra synpunkter eller klagomål kopplade till programmet framförs dessa till ForumCivs kommunikationschef.

5. Hantering av personuppgifter

Deltagarorganisationer ForumCiv lagrar personuppgifter när en organisation ansöker och godkänds för deltagande i Globalportalen. De personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress samt fakturaadress.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla ett välskött register, skicka ut medlemsbrev, utvärderingar och inbjudningar till möten och seminarier. Personuppgifterna behandlas i ForumCivs olika IT-system samt nyhetsbrevtjänsten MailChimp.

Se vår integritetspolicy (GDPR) på ForumCivs webbplats.

Globalportalens redaktionella kanaler

Vem är personuppgiftsansvarig för redaktionellt innehåll på Globalportalen?

I de fall då Globalportalen erhåller material från Deltagarorganisationen, blir ForumCiv personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter enligt GDPR. Här hänvisas till lagstödet om intresseavvägning (artikel 6.1 punkt f i GDPR).

Detta material kan utgöras av artiklar, event och platsannonser mm. Personuppgifter kan finnas i bild, video samt i text (namn, kontaktuppgifter).

Vem ansvarar för inhämtning av samtycke?

Deltagarorganisationerna ska ha ett lagligt stöd för materialet som delas med Globalportalen. Det åligger deltagarorganisationerna att informera sina intressenter om att personuppgifter kan komma att delas i Globalportalens kanaler.

Vad händer om en individ drar tillbaka samtycke?

Det åligger deltagarorganisationen att upplysa ForumCiv om att redan publicerat material måste tas bort på grund av förändrade förutsättningar. Om en individ kontaktar deltagarorganisationen och drar tillbaka samtycke, ska deltagarorganisationen meddela Globalportalen som raderar innehållet. Om en individ kontaktar Globalportalen och drar tillbaka samtycke, ska Globalportalen meddela deltagarorganisationen om detta samt radera innehållet.

Hur länge lagras innehåll på Globalportalen?

Innehåll sparas tills vidare eller tills en deltagarorganisation kontaktar oss och ber oss avpublicera innehållet. Annonser i platsbanken sparas till och med sista ansökningsdag och raderas sedan.