av Naturskyddsföreningen

Ny utredning ger förslag som möjliggör omställningen till ett helt förnybart energisystem

nyhet

Naturskyddsföreningen välkomnar de förslag som presenteras i den nya statliga utredningen om mindre aktörer och introduktion av förnybar elproduktion. Flera av dem utgör grundförutsättningar för att lyckas med en snabb omställning till ett helt förnybar energisystem. Därför är det av största vikt att den tillträdande regeringen snabbt hanterar och inför dessa förslag.

Mänskligheten står inför en enorm utmaning när vi på bara några år behöver fasa ut världens fossila energianvändning. Forskningen pekar entydigt på lägets allvar, och det är den politiska viljan snarare än den tekniska utvecklingen som bromsar omställningen. Hittills har dock inte mängden fossil energi minskat globalt. Takten för både energieffektiviseringar och omställningen till förnybart behöver öka kraftigt. 

"Vi är inne i en stor omställning av energisystemet, där vi går från fossil till förnybar energi. I den här omställningen är alla aktörer, stora som små, viktiga."

Här har utredningen gjort ett viktigt och betydelsefullt arbete med att belysa de hinder som mindre aktörer möter när de vill vara en del av energiomställningen. Även i Sverige bidrar energieffektivisering och den förnybara utbyggnaden till att omställningen bort från fossil energi går fortare. Bl.a. genom att möjliggöra för en ökad elektrifiering av transportsektor och industri, men även genom att spara på värdefulla bioenergiresurser.

– Vi är inne i en stor omställning av energisystemet, där vi går från fossil till förnybar energi. I den här omställningen är alla aktörer, stora som små, viktiga. De hinder som finns måste adresseras genast för att inte bromsa vårt viktiga klimatarbete, säger Johanna Sandahl, ordförande på Naturskyddsföreningen. 

Energieffektivisering – utmaningar och åtgärder

Den nya utredningen har under ett år studerat vilka hinder mindre aktörer möter när de vill investera i småskalig elproduktion, energieffektivisering, energilager och laddinfrastruktur. I delrapporten från februari redogjordes för de hinder av både ekonomisk, administrativ och beteendemässig karaktär som många möter. 

Nu lägger utredningen fram förslag som ska underlätta och snabba på omställningen. Det handlar bland annat om att all lagstiftning om mikroproducenter ska vara lika, att samhället ska förbereda parkeringsplatser med laddinfrastruktur, att energideklarationerna ska utvecklas och att ett speciellt rotavdrag för energieffektiviseringsåtgärder ska införas.

– Transporterna är en stor utmaning i klimatomställningen. Därför ser vi positivt på förslaget att förbereda för laddinfrastruktur vid parkeringsplatser. När transportsektorns klimatskadliga subventioner fasas ut kommer omställningen att få ordentlig fart. Då behöver infrastrukturen vara redo för elektrifierade transporter, säger Johanna Sandahl.

"Framtiden är förnybar"

En fråga som Naturskyddsföreningen länge drivit är ett system för energieffektivisering med namn ”vita certifikat”. Detta styrmedel har nu utretts och ett konkret förslag har lagts fram att införas år 2020. Det är glädjande att ett kvotpliktsystem för energieffektivisering äntligen föreslås, samtidigt kommenterar vår energisakkunnige i sitt särskilda yttrande att det föreslagna målet för systemet kan vara i lägsta lagret.  

"Vi ska komma ihåg att energieffektivisering i många fall är den bästa åtgärden både för miljön och ekonomin."

Utredningen gör det tydligt att energisystemet håller på att förändras i grunden. Med en smart styrning genom lagstiftning och styrmedel kan förändringen bli mer hållbar, gå snabbare och vara mindre kostsam för samhället. 

– Framtiden är förnybar och ju snabbare vi når dit desto bättre. Vi står inför en utveckling där elanvändningen i Sverige förväntas öka. Samtidigt går samhällets insatser för att energieffektivisera alldeles för långsamt. Vi ska komma ihåg att energieffektivisering i många fall är den bästa åtgärden både för miljön och ekonomin. Därför är det viktigt att ett ambitiöst kvotpliktsystem införs, säger Johanna Lakso, energisakkunnig Naturskyddsföreningen.

Hela utredningen hittar du här.

Här kan du läsa Naturskyddsföreningens särskilda yttrande gällande utredningen. 

Taggar

Klimat & miljö
Annons