Världen av Läkare Utan Gränser

Avskräckningspolitik hot mot migranter och asylsökande i Mexiko

Människor får hjälp av Läkare Utan Gränsers team i Piedras Negras, Coahuila i norra Mexiko. Foto: Juan Carlos Tomasi / Läkare Utan Gränser

Den nya migrationspolitik som införts av USA och Mexiko gör att många centralamerikaner tvingas leva under farliga förhållanden, något som har allvarliga konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa. Det visar Läkare Utan Gränsers rapport "No Way Out".

– Det framgår av medicinska uppgifter och vittnesmål insamlade under flera år att många av våra patienter desperat flyr från våldet i sina hemländer, säger Sergio Martin, ansvarig för vår insats i Mexiko. Dessa människor har rätt till skydd och vård, och åtminstone en rättvis chans att söka asyl. Istället möter de mer våld längs migrationsrutten och är samtidigt utestängda från länder där de inte skulle vara i fara. Nu är de fast på farliga platser utan möjlighet att söka skydd.

Rapporten No Way Out (Ingen utväg) baseras på vittnesmål och intervjuer med 480 centralamerikanska migranter och asylsökande samt erfarenheter från våra anställda och medicinska uppgifter från mer än 26 000 personer som fått hjälp längs migrationsrutten genom Mexiko under de första nio månaderna 2019. Den medicinska evidensen visar att migranter och flyktingar utsatts för våld och misshandel i stor omfattning i sina hemländer, längs migrationsrutten och i förvar hos amerikanska och mexikanska myndigheter. Den stora mängden våld i den norra triangeln i Centralamerika (NTCA) är jämförbar med den i krigszoner, där vi har arbetat i årtionden - och är en viktig faktor i det som driver människor att migrera norrut, till Mexiko och USA.

Rapporten finns att läsa här

”Utnyttjar de allra mest sårbara”

I intervjuer uppger nästan 62 procent av de tillfrågade att de utsatts för våld två år innan de lämnade sina hemländer. Nästan hälften av de tillfrågade (45,8 procent) uppgav att deras exponering för våld var en viktig orsak till flykten och mer än 75 procent av människor som reste med barn uppgav att de lämnade på grund av våld, inklusive tvångsrekrytering av gäng.

Människor drabbas också av våld längs migrationsrutten genom Mexiko. Fler än 57 procent av de tillfrågade hade utsatts för någon typ av våld, såsom överfall, utpressning, sexuella övergrepp och tortyr.

Den hårda avskräckningspolitiken som införts av USA och Mexiko under de senaste åren har ökat farorna för migranter och asylsökande. Enligt de så kallade migrantprotokollen (Migrant Protection Protocols, MPP) tvingas människor som söker asyl i USA att stanna kvar i Mexiko, där de ofta upprepade gånger utsätts för kidnappning och utpressning av kriminella grupper. Enbart i oktober hade 75 procent (33 av 44) av våra patienter i Nuevo Laredo som återvänt till Mexiko i enlighet med MPP nyligen kidnappats.

– Asylsökande från Centralamerika är särskilt utsatta för kidnappning och våld i Mexiko, vilket innebär att deras liv är i fara, säger Sergio Martin. Utan säkra och lagliga alternativ måste de förlita sig på människosmugglare och kriminella gäng som utnyttjar de allra mest sårbara. Allt detta har allvarliga konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa.

Fruktansvärda förhållanden i USA

Kriminalisering av migration riskerar också människors hälsa och säkerhet. Vi tillhandahåller medicinsk och psykisk vård till människor som har arresterats och deporterats av USA. Många av patienterna i Mexiko rapporterar att de har hållits under fruktansvärda förhållanden i USA - ibland i kylrum (beskrivs på spanska som hieleras; kylskåp), med lamporna tända dygnet runt, begränsad tillgång till sjukvård och utan tillräckligt med mat, kläder eller filtar.

I Mexiko har vi besökt olika förvar för migranter där överbelastning, otillräcklig medicinsk vård och otillräckliga resurser är standard. Under dessa besök behandlade teamen människor med infektionssjukdomar och diarré, men också människor som utsatts för våld, särskilt de med akuta psykiska behov.

USA:s nya politik och bilaterala avtal som ingåtts med Mexiko och andra regeringar i regionen monterar effektivt ner systemet som ska skydda flyktingar och asylsökande. Dessa åtgärder innebär att människor från Centralamerika inte har någonstans att vända sig för skydd och inget sätt att undkomma våldet.

Ångest, depression och posttraumatisk stress

Osäkerhet, genomgripande våld och bristen på adekvata skyddsmekanismer har tydliga effekter på den fysiska och psykiska hälsan hos de patienter som behandlas av oss. Teamen ser tillstånd som ofta drabbar människor på flykt, såsom luftvägsinfektioner, hudsjukdomar och akuta muskel- och skelettproblem. De behandlar också skador orsakade av vapen och från kidnappningar, sexuella övergrepp och våldtäkt. Ångest, depression och posttraumatisk stress som utlösts efter en våldsam händelse är några av de främsta orsakerna till att människor söker psykisk vård.

– Denna politik som ska hindra människor från asyl och skicka tillbaka dem till farliga platser har förvärrat den humanitära krisen i regionen, säger Marc Bosch, som arbetar med våra projekt i Latinamerika. USA och Mexiko måste upphöra med denna politik, och regeringarna i regionen måste sätta människor i centrum för migrationspolitiken och se till att de som utsätts för våld har tillgång till humanitär hjälp, sjukvård och skydd. Alla människor, oavsett deras juridiska status, förtjänar att behandlas med värdighet.

Taggar

Flykt & migration Hälsa
Annons