jobb

WaterAid söker copywriter / redaktör sociala medier

Stockholm

WaterAid

Din främ­sta uppgift är att skapa en­gagerande kom­mu­nika­tion rik­tad till pri­vat­per­soner och före­tag genom att skriva tex­ter för alla våra kanaler; so­ciala me­dier (or­gan­iskt och köpt in­nehåll), webben, e-post samt ny­hets­brev. Du kom­mer även pro­duc­era, redi­g­era och analy­sera in­nehål­let på vår webb­plats och ans­vara för lö­pande up­p­da­teringar av in­nehåll.

Du håller sam­man vår kom­mu­nika­tion på so­ciala me­dier och samord­nar ar­betet över avdel­nings­gränser.

Sista ansökningsdag

2 dec

Läs mer och ansök

Taggar

Hälsa Mänskliga rättigheter