Volontär

Wateraid söker vattenambassadörer

Flexibel ort

WaterAid

Wa­t­erAid er­b­juder nu en­gagerande per­soner i Sverige att bli Vat­te­nam­bas­sadörer med up­p­draget att sprida in­for­ma­tion och kun­skap om vat­tenkrisen i världen, och öka en­gage­manget för rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien.

Vat­te­nam­bas­sadör­erna de­lar in­for­ma­tion och ak­tiverar vän­ner och bekanta för att fler män­niskor ska få rent vat­ten. De gör det genom att delta i Wa­t­erAids kam­pan­jer och an­vända sina egna in­tressen och kon­tak­ter för att öka med­veten­heten om vik­ten av rent vat­ten.

Vat­te­nam­bas­sadör­erna bidrar också till att fler män­niskor i världen får rent vat­ten genom att samla in pen­gar till Wa­t­erAids livsvik­tiga ar­bete.

Läs mer och ansök

Taggar

Bistånd & utveckling Hälsa