Upprop

Vård för alla!

(c)Amnesty International

En bulgarisk man med ett stort sår på buken nekas operation. En rumänsk kvinna som tidigare gjort nio aborter vill sätta in en kopparspiral, men hennes rätt till vård ifrågasätts starkt på kvinnokliniken. En bulgarisk pappa som väntar med sina två små barn i ett väntrum medan mamman blir behandlad blir tillsagd att de inte har rätt att uppehålla sig i väntrummet, och får betala 100 kronor i böter.

EU-medborgare har rätt till samma vård i ett annat EU-land som i sitt hemland. Men på grund av diskriminering i hemländerna saknar många utsatta EU-medborgare sjukförsäkring och har därför inte heller EU:s sjukförsäkringskort. Därför riskerar de att få höga räkningar eller att helt nekas vård i Sverige. Detta trots att andra utsatta grupper, som papperslösa, har rätt till subventionerad vård enligt en lag från 2013.

Det är orimligt att Sverige upprätthåller den diskriminering som utsatta EU-medborgare utsätts för i sina hemländer. Tillgång till vård är en mänsklig rättighet som ska gälla ALLA. Skriv under vår uppmaning till Sveriges regering!

Agera 

Skriv under

Aktionsperiod: 12 juni - 15 april

Bakgrund

EU-medborgare har rätt till samma vård i ett annat EU-land som i sitt hemland, vilket bekräftas av det europeiska sjukförsäkringskortet. Väldigt få av de utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige är dock försäkrade i sina hemländer och har därför inte sjukförsäkringskortet. Anledningen är avsaknad av universell sjukförsäkring i hemländerna och därmed diskriminering av de fattigaste (varav många är romer), och kostnader och krångliga byråkratiska processer för den som på eget initiativ vill ansluta sig till försäkringsskyddet.

Sedan 2013 har Sverige en lag som ger så kallade papperslösa rätt till subventionerad vård “som inte kan anstå”. Det gäller exempelvis akutvård, mödravård, vård av barn, abort och preventivmedelsrådgivning. Lagens förarbeten anger att det inte är uteslutet att EU/EES-medborgare i enstaka fall kan komma att omfattas av lagen. Vilka är då de enstaka fallen? Det har vare sig regeringen, Socialstyrelsen eller SKL klargjort. I de flesta landsting är det därför upp till enskilda läkare eller vårdinrättningar att avgöra om en EU-medborgare utan sjukförsäkringskort ska få subventionerad vård eller inte. Godtyckligheten är total, och på många håll har EU-medborgare som lever i utsatthet därför en sämre faktisk tillgång till vård än papperslösa patienter.

För utsatta EU-medborgare blir konsekvenserna av den här otydligheten allvarliga. De som besöker en vårdinrättning riskerar att få höga räkningar eller att helt nekas vård. Många väljer till följd av det att inte söka vård överhuvudtaget.

Det finns även andra goda skäl att ge utsatta EU-medborgare rätt till subventionerad vård:

  • Initiala åtgärder minskar lidande och orsakar lägre kostnader än att människor förvärrar sina sjukdomstillstånd genom att inte söka vård.
  • Att människor inte söker vård ökar riskerna för smittspridning och epidemier, vilket kan bli ett folkhälsoproblem.
  • Att neka människor vård strider mot läkaretiken. Även annan vårdpersonal tvingas med dagens otydliga regler ta beslut som försämrar människors hälsotillstånd.

Vi vädjar därför om att regeringen genom socialminister Lena Hallengren ska:

  • klargöra att utsatta EU-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet har samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som så kallade papperslösa patienter, och därmed omfattas av Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Detta ska gälla oavsett om EU-medborgarna vistats i Sverige under mer eller mindre än tre månader.
  • uppdra åt Socialstyrelsen att omedelbart utfärda juridisk vägledning som klargör för sjukvårdsansvariga i alla regioner att utsatta EU-medborgare som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet har samma rätt till subventionerad vård som så kallade papperslösa patienter.

Det är orimligt att svenska regioner och landsting ska upprätthålla den diskriminering som utsatta EU-medborgare utsätts för i sina hemländer. Tillgång till vård är en mänsklig rättighet som ska gälla ALLA.

Uppropet stöttas av Läkare i Världen, RFSU, Vårdförbundet, Svenska läkaresällskapet, Sveriges stadsmissioner och Svensk sjuksköterskeförening.

Taggar

Hälsa Mänskliga rättigheter