Praktik

Läkare i Världen söker praktikant, nationella projekt

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingsarbete? Vill du få användning av dina teoretiska kunskaper och samtidigt få en praktisk inblick i vad som sker på en arbetsplats som dagligen jobbar med mänskliga rättigheter och hälsa? Till vårterminen 2020 söker vi en praktikant till vårt kansli i Stockholm

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och könsbaserat våld (GBV) är två av vår organisations fokusområden inom vilka vi har flertalet internationella och nationella projekt och samarbeten.

Om praktikplatsen

På Läkare i Världen finns stora möjligheter att ta egna initiativ och bidra till att utveckla vårt arbete. Vi är en liten organisation med en omfattande verksamhet som är livsavgörande för många. Hos oss får du möjlighet att driva ett eget projekt, gärna inom områdena SRHR eller GBV. Vi håller utbildningar och workshops för våra volontärer, därför ingår även kvällsarbete. Praktiken är på heltid under januari - juni med möjlighet till anpassning utifrån kursplan.

I din praktik ingår

 • Politisk research
 • Direktkontakt med papperslösa och migranter i behov av vård
 • Samla in och analysera data
 • Omvärldsbevakning, påverkansarbete och nätverksträffar

Vi söker dig som

 • Är student på kandidat eller masternivå och har ett stort engagemang för global hälsa, mänskliga rättigheter och rättvisefrågor.
 • Har ett särskilt intresse för SRHR.
 • Talar flytande svenska och engelska och gärna ett annat språk.
 • Är initiativtagande, öppen och nyfiken.
 • Gärna har tidigare erfarenhet av ideell sektor.

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar genom påverkan och ger konkret hjälp till människor i utsatta situationer, främst genom hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och har idag kontor i 15 länder. I Stockholm driver vi en medicinsk klinik i Stockholm där vi erbjuder vård till personer som saknar tillgång till subventionerad vård. Vi erbjuder också juridisk rådgivning och har en psykosocial mottagning för papperslösa. Stora delar av verksamheten baseras på ideellt arbete.

Vill du vara med och bidra till en bättre värld hos oss på Läkare i Världen - varmt välkommen med din ansökan!

Maila CV och personligt brev till ansokan@lakareivarlden.se senast 15 november och märk din ansökan med: “Praktik på Läkare i Världens nationella projekt våren 2020”.

Vid frågor, ring Ida Carlsson 076-2242676

In English

Internship at Doctors of the World’s national projects, Spring 2020

Are you a student and interested in global issues and development work? Do you want to use your theoretical knowledge and gain a practical insight into what is happening in a workplace that works daily with human rights and health? For the spring term 2020, we are looking for an intern to our office in Stockholm.

Sexual and reproductive health and rights (SRHR) and gender-based violence (GBV) are two of our organisation's focal points, in which we have several international and national projects and collaborations.

About the internship

At Doctors of the World there are great opportunities to take our own initiative and help develop our work. We are a small organization with an extensive business that is vital to many. With us you also get the opportunity to run your own project, preferably within the area of SRHR or GBV. We hold training and workshops for our volunteers, which is why evening work is also included. The internship is full-time during January - June, with the possibility of adaptation based on your syllabus.

Your internship includes

 • Political research
 • Direct contact with undocumented and migrants in need of care
 • Collect and analyze data
 • Surveillance, impact work and network meetings

You are

 • A Bachelor’s or Master’s student with affinity for global health & human rights
 • Interested in SRHR and GBV
 • Speaks fluent Swedish and English and preferably another language
 • Open, curious and independent
 • Interested in and have previous experience from an NGO

Doctors of the World is a human rights organization that works through influence and provides concrete assistance to people in vulnerable situations, primarily through health care efforts. In Stockholm we run a medical clinic where we offer care to people who do not have access to subsidized care. We also offer legal advice and have a psychosocial clinic for undocumented migrants. Large parts of what we do is based on voluntary work.

Do you want to join and contribute to a better world with us at Doctors of the World? Please send us your application!

Email your CV and cover letter to ansokan@lakareivarlden.se no later than November 15th and mark your application “Internship at Doctors of the World’s national projects Spring 2020”

If you have any questions, please contact Ida Carlsson 076-2242676, ida.carlsson@lakareivarlden.se

Annons