av Naturskyddsföreningen

Markant förstärkt miljöpolitik med nuvarande regering jämfört med den förra

nyhet

2 juli publicerade Naturskyddsföreningen rapporten ”Naturen vinner mark”, en granskning av regeringens miljöpolitik 2014-2018. Regeringen har infört viktiga lagar, mål och styrmedel inom klimatpolitiken, höjt miljöbudgeten med över 100 procent, och agerat för att skydda mer natur. Slutsatsen är att den nuvarande regeringen har gjort en markant förstärkning av miljöpolitiken, jämfört med den förra alliansregeringen. Oavsett vilken regering som tar över efter riksdagsvalet krävs dock att ribban för miljöpolitiken höjs ytterligare.

Rapporten Naturen vinner mark är Naturskyddsföreningens tredje och sista granskning av miljöpolitiken inför riksdagsvalet 2018. I den granskas regeringens miljöpolitik (Socialdemokraterna och Miljöpartiet). Slutsatserna visar att regeringen har gjort en väsentlig ambitionshöjning av miljöpolitiken jämfört med den förra alliansregeringen (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna).

Exempel på vad regeringen har gjort:

  • Infört lagar, mål och styrmedel inom klimatpolitiken. Regeringen har skapat förutsättningar för minskade utsläpp av växthusgaser framöver. Den fick blocköverskridande stöd för en ny klimatlag och nya långsiktiga klimatmål. Under mandatperiodens senare del har regeringen infört flera viktiga styrmedel som kommer att minska utsläppen av växthusgaser: en flygskatt, ett bonus-malus-system som styr mot en klimatsmartare bilflotta, och en reduktionsplikt för drivmedel som kommer att göra fossila drivmedel grönare.
  • Höjt miljöbudgeten med över 100 procent - vill höja med nästan 200 procent till 2020. Miljöbudgeten (allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20 i statens budget) har höjts med 123 procent, från 4,4 miljarder kronor år 2014 till 9,8 miljarder kr år 2018. För år 2020 aviserar regeringen dessutom ytterligare en höjning av miljöbudgeten till över 13 miljarder kronor, vilket skulle innebära att miljöbudgeten höjts med 195 procent sedan 2014. Se bifogad grafik. Regeringspartierna (S) och (MP) har genomfört höjningen av miljöbudgeten i samarbete med (V).
  • Skyddat mer natur och skog. Den förra alliansregeringen sänkte anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur med cirka åtta procent jämfört med mandatperioden innan, som ledde till att områdesskyddet på land sjönk. Som jämförelse skyddades åren 2005-2007 årligen mer än dubbelt så mycket mark, som år 2013. Den nuvarande regeringen har vänt denna trend så att mer natur skyddas igen. Exempelvis har arealen naturreservat ökat med 163 000 hektar, vilket motsvarar en ökning på 4,5 procent.
  • Fördubblat arealen marina skyddade områden. Vid regeringsskiftet 2014 skyddades 6,3 procent av Sveriges marina områden. Naturskyddsföreningen riktade 2014 kritik mot alliansregeringen för att inte tillräckligt aktivt drivit på för att skapa fler marina skyddade områden. Nuvarande regering utsåg 2016 fyra nya skyddade områden, vilket ledde till att totalt 13,6 procent av Sveriges marina områden är klassade som skyddade. Därtill har anslaget som går till åtgärder för havs- och vattenmiljö höjts med drygt 40 procent.

"Nu måste takten öka. Det krävs en ännu skarpare politik som tar hänsyn till planetens gränser"
Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen

- Det har varit både välbehövligt och viktigt att regeringen har höjt ambitionerna för miljöpolitiken. Skillnaden mellan den förda miljöpolitiken under nuvarande och förra regeringen är markant. Oavsett vilken regering som tar över efter valet måste ambitionerna dock höjas ytterligare. Hoten mot den biologiska mångfalden, accelererande klimatförändringar och omfattande spridning av farliga gifter i naturen är utmaningar som politiken måste svara på, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

- Trots att regeringen tagit viktiga kliv framåt är det tyvärr långt ifrån tillräckligt. I dagsläget bedöms endast två av de 16 miljömål som antagits av riksdagen nås. Det kommer också att bli utmanande att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs. Nu måste takten öka. Det krävs en ännu skarpare politik som tar hänsyn till planetens gränser, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I granskningen Naturen vinner mark presenterar Naturskyddsföreningen konkreta rekommendationer inom miljöpolitiken till nästa regering.

Taggar

Klimat & miljö