Jobb av WaterAid

WaterAid söker Key Ac­count Man­ager

Driven Key Account Manager till avdelningen för företagssamarbeten (vikariat)

Vill du jobba med oss och förändra liv varje dag? Vår kollega ska ha barn och därför söker vi en vikarierande Key Account Manager till avdelningen för företagssamarbeten.

Wa­t­erAid söker en vikarierande Key Ac­count Man­ager som kom­mer ingå i ett litet men cen­tralt team som ar­be­tar med Wa­t­erAids före­tagssamar­beten.

Som Key Ac­count Man­ager är du en dri­ven säl­jare och af­fär­sutveck­lare som klarar höga re­sul­tat­mål och ett snabbt tempo. Du kom­mer genom ak­tivt in­försäljn­ingsar­bete utveckla och stärka Wa­t­erAids före­tagssamar­beten och kun­drela­tioner.

Du har ett stort in­tresse för CSR- och håll­barhets­frå­gor och har er­faren­het av långsik­tiga samar­beten mel­lan or­gan­i­sa­tioner och före­tag. Du har också er­faren­heter av mark­nads­föring och/​eller kom­mu­nika­tion och har vana av att pro­jek­tleda kam­pan­jer och/​eller events.

Du rap­porterar till Ans­varig Före­tagssamar­beten.

Exempel på ansvarsområden som ingår i rollen är:

  • Att skapa goda och långsiktiga samarbeten med företag som ger ökade resurser till WaterAids arbete för rent vatten, sanitet och hygien.
  • Att vårda och utveckla existerande samarbeten.
  • Införsäljning och utvecklande av nya samarbetspartners.
  • Att planera, driva och genomföra aktiviteter som är kopplade till våra samarbetspartners.
  • Att stödja befintliga partners med kommunikationsmaterial till cause marketing-kampanjer och andra marknads- och kommunikationsprocesser i samarbete med WaterAids kommunikationsavdelning.
  • Att stödja befintliga och nya partners att se hur vatten, sanitet och hygien kan ingå i deras hållbarhetsarbete, leverantörskedja och bidrag till Agenda 2030.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en akademisk ex­a­men eller motsvarande inom rel­e­vant om­råde samt har ar­be­tat op­er­a­tivt med före­tagssamar­beten i minst två år. Du har er­faren­het av att skapa och vårda re­la­tioner med före­tag och har ar­be­tat med in­försäljn­ingsar­bete mot po­ten­tiella samar­betspart­ners. Du ta­lar och skriver sven­ska och en­gel­ska obe­hin­drat.

Som per­son är du re­sul­tat­driven och gillar att göra af­färer. Du drivs av ut­manin­gen att skapa ef­fekt för före­tag och or­gan­i­sa­tio­nen och du en­gageras av CSR och utveck­lings­frå­gor. Du gillar att tänka nytt, ta ans­var och ut­mana dig själv. Du ser det som en fördel att både få ar­beta självständigt och i grupp och du är en in­no­v­a­tiv och lös­ning­sori­en­terad per­son som kan både plan­era och om­sätta idéer till konkreta ak­tiviteter.

Du kan ut­trycka dig väl i både tal och skrift och har en öd­mjuk och pro­fes­sionell fram­ton­ing. Du kän­ner starkt en­gage­mang för Wa­t­erAids vi­sion och värderingar.

Vi erbjuder

En spän­nande roll inom en or­gan­i­sa­tion som verk­li­gen gör stor skill­nad. Du blir en del av ett team som ar­be­tar nära varan­dra och till­sam­mans bidrar till ett större sam­man­hang.Tjän­sten är ett vikariat på 15 må­nader med stor chans till fort­satt ar­bete därefter.

Ansökan

Ansökan görs med personligt brev och CV till work@wateraid.se senast den 27 maj 2019.

För information om tjänsten

Ce­cilia Chat­ter­jee-Mar­tin­sen, gen­er­alsekreter­are, tf Ans­varig Före­tagssamar­beten. Nås på 08-6773020 eller på cecilia@wateraid.se

Facklig företrädare (Unionen) på arbetsplatsen: Daniel Palin. Nås på 08-677 30 32, eller på daniel.palin@wateraid.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Annons